Loader

Prodej stavebního pozemku parc. č. 1103/2 o výměře 1639 m² v k.ú. Hony

Údaje o aukci

Název aukce: Prodej stavebního pozemku parc. č. 1103/2 o výměře 1639 m² v k.ú. Hony
Popis: Předmětem aukce je pozemek určený k zastavění rodinným domem o výměře 1639 m² v k. ú. Hony.
Identifikátor: 9331901088

Elektronická aukční vyhláška

Organizátor

Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují 1
Česká Republika

Zodpovědná osoba

Ing. Pavel Scholz
Email: scholz@policenm.cz
Tel: +420 606 728 382

Kontaktní osoba

Bc. Hana Plná
Email: plna@policenm.cz
Tel: +420 778 498 154

Informace o aukci

Stav aukce: Vyhlášená
Druh aukce: Anglická
Kategorie: Stavební pozemek
Předmět aukce:
Odhadní cena 1 475 100 Kč
Nejnižší podání: 983 400 Kč
Datum konání aukce: 5.9.2024
Čas konání aukce: 18:00 - 18:30

Úhrada aukční jistiny

Aukční jistota: 100 000 Kč
Bank. účet: 8798624002/5500
Variabilní symbol: 9331901088
Specifický symbol: Unikátní identifikátor účastníka

Aukční jistota musí být na účet organizátora uhrazena nejpozději do 16 hodin předchozího dne před konáním aukce. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v aukci.

Přihlášení do aukce

Detail aukční položky

Katastrální území: Hony
Výměra: 1639 m²
Organizovaná prohlídka: Ne, nemovitost je volně přístupná
Přípojky technické infrastruktury: Bez přípojek
Dopravní infrastruktura: Zpevněná komunikace

Popis

Předmětem aukce je pozemek p. č. 1103/2 o výměře 1639 m2 v katastrálním území Hony. Hony jsou malá vesnice, část města Police nad Metují v okrese Náchod. Nachází se asi 5,5 km na sever od Police nad Metují. Prochází zde silnice II/303. Autobusová zastávka směr Broumov nebo Police nad Metují je vzdálena cca 1 km od předmětných pozemků. Pozemek je určen k zastavění rodinným domem. Pozemek je nezasíťované. Povinnost vybudovat vodovoní přípojku, hlavní vodovodní řád v blízkosti pozemku. Pozemek se nachází v CHKO Broumovsko. Pozemek jsou v tuto chvíli předmětem pachtovní smlouvy platné do konce roku 2024.

Regulativy výstavby v k. ú. Hony ( bližší informace poskytne odbor výstavby MěÚ Police n. M.)

- nová zástavba o zastavěné ploše do 500 m2

-nepřípustné jsou veškeré nové stavby a zařízení na pozemkových parcelách o ploše menší než 2000 m2 tvořících souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami na stavební parcele, vyjma staveb doplňkových k hlavnímu využití o jednom nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 25 m2

-novou zástavbu na rozhraní volné krajiny lze umisťovat minimálně 10 m od hranice volné krajiny a území určeného k zástavbě

-přípustné jsou pouze formy staveb zachovávající stávající rozvolněnou strukturu zástavby, nesmí být narušen ráz krajiny.

Přípustné využití dle platného územního plánu:

- zástavba nízkopodlažními bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

-              související stavby lokálního občanského a technického vybavení

-              technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura

Informace o městě, v jehož katastrálním území se pozemky nachází:

Ve městě jsou dvě mateřské školy, jedna škola základní, dále základní umělecká škola. Je zde také knihovna, divadlo s kinem, několik dětských hřišť a sportovišť, zdravotní středisko, terénní pečovatelská služba. Ve městě působí několik spolků a organizací věnující se sportu, kultuře, mládeži a seniorům. Ve městě je zajištěna dopravní obslužnost. Více informací najdete na stránkách organizátora aukce www.policenm.cz .