ELEKTRONICKÁ AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Identifikační číslo.: 9808621650

Touto elektronickou aukční vyhláškou se vyhlašuje elektronická aukce ve smyslu § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Cílem a hlavním kritériem elektronické aukce je dosažení nejvyšší nabídnuté kupní ceny za Předmět elektronické aukce. Nabídky jsou podávány účastníky elektronické aukce formou licitace směrem nahoru, za podmínek stanovených touto elektronickou aukční vyhláškou a v souladu s aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami.

Elektronická aukce bude uskutečněna elektronicky prostřednictvím elektronického aukčního systému na internetovém portálu aukce.policenm.cz.

Organizátor:Police nad Metují
Datová schránka Organizátora:3shbrwf
Telefonní kontakt Organizátora:+420 491 509 999
Email Organizátora:meu@policenm.cz
Název elektronické aukce:Prodej stavebního pozemku p. č. 769/280 o výměře 590 m²
Místo konání elektronické aukce:aukce.policenm.cz
Datum a čas zahájení elektronické aukce:25.5.2023 18:00
Datum a čas ukončení elektronické aukce:25.5.2023 18:30
Odhadní cena předmětu elektronické aukce:1 357 000 Kč
Vyvolávací cena:885 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Maximální příhoz:1 000 000 Kč
Aukční jistota:50 000 Kč
Forma aukce:anglická aukce

Organizátor elektronické aukce je plátcem DPH. Nejnižší podání, minimální příhoz, i nejvyšší

kupní cena dosažená v elektronické aukci, se tedy rozumí včetně DPH.

Podmínky a postup pro účast v elektronické aukci:

1. Registrace je realizována prostřednictvím elektronického registračního formuláře na aukce.policenm.cz (ikona „Registrace“).

2. Ověření e-mailové adresy prostřednictvím odkazu zaslaném do registračního e-mailu.

3. Podpis a odeslání Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Dokument je ke stažení na aukce.policenm.cz v sekci „Můj účet“. Stažený soubor Neověřený uživatel internetového portálu dvakrát vytiskne a podepíše. Na jednom z nich úředně ověří svůj podpis. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolu s dalšími dokumenty potřebnými k ověření zájemce, budou odeslány Organizátorovi. Neověřenému uživateli internetového portálu Organizátor odesílá zpět podepsanou Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci v jednom vyhotovení s úředně neověřenými podpisy. Organizátorovi musí být obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

4. Potvrzení o registraci. Organizátor po přijetí Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři uživatele. Jedno vyhotovení Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci (bez úředního ověření) posílá zpět na adresu uživatele. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele.

5. Přihlášení do elektronické aukce. Ověřený uživatel internetového portálu se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce, přičemž odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku.

6. Úhrada aukční jistoty ve stanovené výši bude uhrazena na účet Organizátora nejpozději do 16.00 hod. předchozího dne před konáním elektronické aukce. Řádným uhrazením aukční jistoty se rozumí připsání stanovené aukční jistoty na účet Organizátora.

7. Potvrzení přijaté platby. Organizátor po ověření úhrady aukční jistoty potvrdí tuto skutečnost ve svém uživatelském účtu a Ověřenému uživateli je odesláno potvrzení přijaté platby a možné účasti v elektronické aukci prostřednictvím e-mailu. 

8. Vstup do aukční síně je umožněn schváleným účastníkům elektronické aukce, kteří splnili výše uvedené podmínky pro účast v elektronické aukci. Vstup do aukční síně je umožněn v čase zahájení konání elektronické aukce.

Specifické podmínky pro účast v elektronické aukci stanovené Organizátorem:

Město Police nad Metují nepočítá s prodejem jednotlivých pozemků právnickým osobám, zájmem města je podpořit individuální rodinnou výstavbu, aukce se tak nemohou účastnit právnické osoby.

Město má zájem zamezit případnému spekulativnímu chování kupujících, ti se tak podpisem kupní smlouvy zavazují na pozemku zřídit a dokončit k užívání stavbu rodinného domu. Do doby, než bude tato povinnost naplněna, bude pozemek zatížen předkupním právem ve prospěch prodávajícího.

Prodej nemovitosti podléhá schválení zastupitelstvem města, k podpisu kupní smlouvy tak dojde až po projednání daného prodeje na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Popis předmětu elektronické aukce:

Předmětem aukce je pozemek p. č. 769/280 o výměře 590 m2 v katastrálním území Velká Ledhuje. Pozemek se nachází v nově vznikající lokalitě „ulice Větrná“. V rámci dané stavební lokality vzniklo celkem 16 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.  Lokalita se nachází v klidné části města, v docházkové vzdálenosti do centra města i přírody. V blízkosti lokality sídlí drobné provozovny (montáž termostatů, krytý chov drůbeže, šicí dílny).

Dopravní a technická infrastruktura bude v dané lokalitě vybudována do konce roku 2023.  Výstavba rodinných domů musí být v souladu s vydaným Územním rozhodnutím č. j. MUPO/2022/1411/KOZ/3 ze dne 30. 3. 2022. Územní rozhodnutí je společně s koordinační situací a situací se zákresem regulace staveb RD uvedeno v dokumentech této aukce.

Informace o městě, ve kterém se pozemek nachází:

Ve městě jsou dvě mateřské školy, jedna škola základní, dále základní umělecká škola. Je zde také knihovna, divadlo s kinem, několik dětských hřišť a sportovišť, zdravotní středisko, terénní pečovatelská služba. Ve městě působí několik spolků a organizací věnující se sportu, kultuře, mládeži a seniorům. Ve městě je zajištěna dopravní obslužnost. Více informací najdete na stránkách organizátora aukce www.policenm.cz .

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu elektronické aukce:

Do doby naplnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy bude pozemek zatížen předkupním právem ve prospěch prodávajícího.

Prohlídka předmětu elektronické aukce:

Prohlídku předmětu elektronické aukce je možné realizovat bez přítomnosti Organizátora. Předmět elektronické aukce (pozemek) je volně přístupný z ulice Smetanova v obci Police nad Metují. Pro více informací o prohlídce může zájemce kontaktovat Organizátora elektronické aukce: tel. kontakt: 778 498 154, 606 728 382 nebo prostřednictvím emailu: plna@policenm.cz, scholz@policenm.cz

Způsob uhrazení aukční jistoty:

Bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na účet Organizátora:

Číslo účtu:8798624002/5500 
Variabilní symbol:9808621650unikátní kód (ID) elektronické aukce
Specifický symbol:Unikátní identifikátor účastníka

Složení aukční jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné.

Účel složení aukční jistoty:

Zajištění závazku Vítěze elektronické aukce na uzavření kupní smlouvy na předmět elektronické aukce a garance doplatku kupní ceny na předmět elektronické aukce.

Aukční jistotou je částka ve výši určené pro konkrétní elektronickou aukci v elektronické aukční vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou k účasti v elektronické aukci. Tato částka je současně zálohou na doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci, a tato částka slouží současně jako záloha na smluvní pokutu dohodou při porušení povinnosti doplatit kupní cenu dosaženou v elektronické aukci.

Lhůta pro úhradu aukční jistoty:

Dnem vyhlášení elektronické aukce, nejpozději však do předchozího dne před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v elektronické aukci.

Aukční jistota je považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Organizátora. V případě pozdější úhrady aukční jistoty či neuhrazení aukční jistoty ve stanovené výši, nemá přihlášený účastník elektronické aukce na účast v elektronické aukci právní nárok.

Lhůta a způsob vrácení aukční jistoty:

Účastníkům elektronické aukce, kteří nebudou v elektronické aukci úspěšní, a těm, kteří aukční jistotu uhradili, avšak elektronické aukce se nezúčastnili, bude aukční jistota odeslána Organizátorem do 5 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce, přičemž první pracovní den je den následující po ukončení elektronické aukce, a to pouze na účet, ze kterého byla aukční jistota odeslána. Pokud byla aukční jistota uhrazena hotovostním vkladem na účet Organizátora, bude aukční jistota navrácena zpět pouze na účet uvedený účastníkem elektronické aukce ve Smlouvě a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci.

Aukční jistota Vítěze elektronické aukce se považuje za první splátku kupní ceny v případě doplacení kupní ceny, která bude dosažena jako nejvyšší podání v elektronické aukci.

Práva a povinnosti zájemce o účast v elektronické aukci:

1. Aukčního jednání se může účastnit každá svéprávná fyzická osoba způsobilá nabýt předmět elektronické aukce na území ČR do svého majetku.

2. Tato fyzická osoba musí splnit podmínky dle aktuálních VOP pro registraci a užívání portálu aukce.policenm.cz, na němž jsou tyto aktuální VOP zveřejněny. S těmito VOP se Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a potažmo účastník elektronické aukce seznámil, souhlasí s nimi a k jejich plnění se zavazuje.

3. Pro dokončení registrace a ověření účtu je nutné se přihlásit do aukčního elektronického systému a na Nástěnce stáhnout Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Stažený soubor Neověřený uživatel internetového portálu dvakrát vytiskne a úředně na jednom z nich ověří svůj podpis. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci budou odeslány Organizátorovi, který tyto dokumenty podepíše a odešle Neověřenému uživateli internetového portálu v jednom vyhotovení zpět s podpisy úředně neověřenými. Organizátorovi musí být obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

Ověření podpisu je realizováno prostřednictvím služby CzechPOINT (Česká pošta, pověřený orgán státní správy, notář, matrika). Další úředně ověřené kopie dokumentů je nutné zaslat v listinné nebo elektronické podobě následujícím způsobem:

Sken úředně ověřeného dokumentu pozbývá účinku ověření a je tedy neplatný.

4. Splňuje podmínky dle aktuálních VOP pro užívání portálu www.https://aukce.policenm.cz/, na němž jsou tyto aktuální VOP zveřejněny. S těmito VOP se Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a potažmo účastník elektronické aukce seznámil, souhlasí s nimi a k jejich plnění se zavazuje.

5. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a potažmo účastník elektronické aukce je povinen Organizátora informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to ihned, kdy k takové změně dojde, avšak nejsou oprávněni své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud svou povinnost nesplní, pak může být jeho účet Organizátorem zablokován a případně vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

6. Organizátor je oprávněn vyzvat Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a potažmo účastníka elektronické aukce v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti, pravdivosti a úplnosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Organizátor oprávněn uživatelský účet zablokovat a případně neumožnit účast v elektronické aukci.

Výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce.

Organizátor může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo v takovém případě kupní smlouvu na předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V tomto případě je Organizátor povinen vrátit Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce. Organizátor je oprávněn kdykoliv od elektronické aukce upustit. V takovém případě je povinen vyrozumět o upuštění od elektronické aukce všechny ověřené uživatele internetového portálu se zájmem o účast v elektronické aukci a postupovat způsobem uvedeným pro způsob navrácení aukční jistoty a uhrazené kupní ceny, či její části, dosažené v elektronické aukci.

Upustí-li Organizátor od elektronické aukce nebo využije-li své právo kupní smlouvu s účastníkem elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku neuzavřít, nenáleží účastníkům elektronické aukce ani Vítězi elektronické aukce jakákoliv náhrada případně vzniklých škod či jakékoliv jiné peněžní či nepeněžní plnění mimo uvedené navrácení aukční jistoty.

Vyrozumění o výsledku elektronické aukce:

Vítěz elektronické aukce bude vyrozuměn Organizátorem prostřednictvím e-mailu (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení elektronické aukce.

Organizátor vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení elektronické aukce účastníky elektronické aukce, kteří v elektronické aukci neuspěli.

Lhůta a způsob pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci a lhůta pro uzavření kupní smlouvy:

Nejvyšší podaná nabídka vítěze elektronické aukce bude předložena ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva města Police nad Metují. Po schválení v orgánu obce bude Vítěz elektronické aukce vyrozuměn e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o této skutečnosti a současně bude vyzván k dostavení se uzavřít Kupní smlouvy a doplacení kupní ceny, nerozhodne-li Organizátor, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a využije svého práva v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V případě že kupující neuhradí zbývající částku kupní ceny, může v odůvodněných případech požádat o uzavření dodatku ke kupní smlouvě nebo je město oprávněno od této smlouvy odstoupit. V případě neuzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez udání důvodu, náleží Organizátorovi elektronické aukce smluvní pokuta ve výši aukční jistoty, dle stanovených podmínek elektronickou aukční vyhláškou a aktuálních Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).

Dojde-li k písemné dohodě mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce je možné čerpání úvěru na Předmět elektronické aukce zástavou předmětu prodeje.

Vítěz elektronické aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu způsobem stanoveným elektronickou aukční vyhláškou, aktuálními VOP a pouze dle závazné předlohy vzoru Kupní smlouvy, která je nedílnou součástí této elektronické aukční vyhlášky (Příloha č. 1).

Při úhradě kupní ceny uvede Vítěz elektronické aukce svůj prvotní variabilní symbol a specifický symbol. Aukční jistota se započítává Vítězi elektronické aukce na úhradu kupní cenu dosažené v elektronické aukci. Neuhradí-li Vítěz elektronické aukce kupní cenu dosaženou v elektronické aukci, ve stanoveném termínu a v plné výši, je povinen uhradit Organizátorovi aukce smluvní pokutu dohodou ve výši složené aukční jistoty. Smluvní pokuta dohodou je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro úhradu kupní ceny dosažené v elektronické aukci. Organizátor elektronické aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku Vítěze elektronické aukce na vrácení aukční jistoty za Organizátorem elektronické aukce, oproti pohledávce Organizátora elektronické aukce za Vítězem elektronické aukce, na úhradu smluvní pokuty dohodou za nedoplacení vítězné ceny dosažené v elektronické aukci, ve stanoveném termínu.

Smluvní pokuta dohodou je splatná dnem následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro uzavření kupní smlouvy. Organizátor elektronické aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku Vítěze elektronické aukce na vrácení aukční jistoty za Organizátorem elektronické aukce, oproti pohledávce Organizátora elektronické aukce za Vítězem elektronické aukce, na úhradu smluvní pokuty dohodou za neuzavření kupní smlouvy ve stanoveném termínu. Rozdíl mezi kupní cenou dosaženou v elektronické aukci, kterou Vítěz elektronické aukce uhradil řádně a včas, a aukční jistotou bude Vítězi elektronické aukce zaslán na bankovní účet, ze kterého byla odeslána.

Návrh na vklad vlastnického práva:

Návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu elektronické aukce ve prospěch Vítěze elektronické aukce na příslušný katastrální úřad podají Organizátor a Vítěz elektronické aukce společně. Návrh na vklad podává Organizátor na příslušný katastr po podpisu Kupní smlouvy a po uhrazení celkové kupní ceny ze strany Kupujícího. Správní poplatek za návrh na vklad hradí Kupující, a to dle pokynů Organizátora dle stanovení v Kupní smlouvě (dokument je tvoří Přílohu č.1 této Elektronické aukční vyhlášky

V případě, že nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu ve prospěch Vítěze elektronické aukce pouze z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro povolení vkladu, zavazuje se Organizátor a Vítěz elektronické aukce uzavřít nejpozději do 14 pracovních dnů od přerušení řízení nebo zamítavého rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu dodatek ke kupní smlouvě na předmět elektronické aukce nebo za stejných podmínek uzavřít novou kupní smlouvu tak, aby byly vytýkané vady odstraněny, případně doplnit náležitosti dle pokynu katastrálního úřadu, a to do 14 pracovních dnů od přerušení řízení nebo zamítavého rozhodnutí návrhu vkladu příslušného katastrálního úřadu. Pokud Vítěz elektronické aukce neposkytne součinnost k nápravě nedostatků vytčených katastrálním úřadem, resp. neuzavře s Organizátorem novou kupní smlouvu s návrhem na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to nejpozději do 30 dnů od přerušení nebo zamítnutí návrhu na vklad kupní smlouvy na předmět převodu, uhradí Organizátorovi smluvní pokutu dohodou ve výši uhrazené aukční jistoty. Organizátor elektronické aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku Vítěze elektronické aukce na vrácení aukční jistoty za Organizátorem elektronické aukce, oproti pohledávce Organizátora elektronické aukce za Vítězem elektronické aukce, na úhradu smluvní pokuty dohodou za neuzavření kupní smlouvy ve stanoveném termínu. Rozdíl mezi kupní cenou dosaženou v elektronické aukci, kterou Vítěz elektronické aukce uhradil řádně a včas, a aukční jistotou bude Vítězi elektronické aukce neprodleně zaslán na bankovní účet, ze kterého byl odeslán.

Pokud Organizátor neposkytne součinnost k nápravě nedostatků vytčených katastrálním úřadem, resp. neuzavře s Vítězem elektronické aukce novou kupní smlouvu s návrhem na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to nejpozději do 30 dnů od přerušení nebo zamítnutí návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí na předmět převodu, nebo neuzavře-li Organizátor s Vítězem elektronické aukce novou kupní smlouvu anebo neodstraní-li vady v řízení bude v tomto případě Organizátorem navrácena aukční jistota a zbývající část kupní ceny, kterou Vítěz elektronické aukce uhradil do 10 pracovních dnů na účet Organizátora a zaslána zpět na účet Vítěze elektronické aukce.

Předání a převzetí předmětu elektronické aukce:

Předmět elektronické aukce bude předán Organizátorem do 10 pracovních dnů od povolení vkladu vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem Vítězi elektronické aukce. O předání bude sepsán předávací protokol.

Vítěz elektronické aukce se zavazuje, že ode dne převzetí Předmětu elektronické aukce bude hradit veškeré náklady spojené s jejich užíváním.

Účastníci elektronické aukce a Vítěz elektronické aukce mají možnost seznámit se se stavem Předmětu elektronické aukce a jeho součástmi a příslušenstvím na základě individuální prohlídky Předmětu elektronické aukce, dále mají možnost získat další údaje na příslušném katastrálním úřadě, příslušném stavebním úřadě či u jiného orgánu státní či veřejné správy.

Ostatní:

Průběh elektronické aukce se řídí elektronickou aukční vyhláškou a aktuálními VOP internetového portálu aukce.policenm.cz.

Údaje o Předmětu elektronické aukce, zejména pak popisu stavu Předmětu elektronické aukce, práva a závazky na Předmětu elektronické aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle Organizátorovi dostupných informací.

Závěrečná ustanovení:

Veškerá práva a povinnosti Organizátora i účastníků elektronické aukce se řídí elektronickou aukční vyhláškou a aktuálními VOP portálu https://aukce.policenm.cz, pokud tato elektronická vyhláška či jiná smluvní ujednání účastníků nestanoví jinak. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv elektronickou aukci zrušit bez udání důvodu. Účastníci elektronické aukce nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v elektronické aukci. V tomto případě je Organizátor elektronické aukce povinen vrátit účastníkům elektronické aukce do 5 pracovních dnů veškeré jejich složené finanční prostředky na jejich účet.

 

Organizátor:

Police nad Metují

Police nad Metují,  13. 4. 2023

Přílohy:

Příloha č. 1: Návrh Kupní smlouvy je přiložen do dokumentů v detailu aukce.