Loader

Zásady ochrany osobních údajů

(ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve spojitosti se zákonem č. 110/2019 Sb., ze dne 12.3. 2019 o zpracování osobních údajů)

I. Identifikace správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je město Police nad Metují IČ: 00272949 Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 

E-mail: meu@policenm.cz

Tel: 491 509 999 - spojovatelka, podatelna

II. Osobní údaje, které získáváme a zpracováváme

Osobní údaje, které získáváme a zpracováváme nám poskytujete Vy (dále subjekt údajů) či z veřejně dostupných evidencí a rejstříků.

Získáváme od Vás osobní údaje, které vyplňujete při registraci do našeho aukčního portálu (například: emailová adresa, telefonní číslo, jméno, příjmení, název společnosti, datum a místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, druh, číslo a platnost průkazu totožnosti, číslo bankovního účtu), nebo při vzájemné komunikaci.

Při registraci do našeho aukčního portálu nám můžete kromě povinných údajů (označených hvězdičkou) poskytnout nepovinné údaje, abychom mohli lépe a efektivněji plnit a uzavírat smlouvy a poskytovat naše služby.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob (například pověřené osoby, jež Vás bude zastupovat v aukci), je Vaší povinností o tom danou osobu informovat a zajistit její souhlas se zpracováním osobních údajů.

Automaticky zpracováváme určité informace o zařízení, kterým uživatel přistupuje k našemu portálu (například: IP adresa, datum a čas návštěvy naší webové stránky, informace o operačním systému, nastavení jazyka, cookies).

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • nákupu a prodeje zboží a služeb
 • plnění zákonných povinností správce osobních údajů
 • péče o zákazníky ( například pro zodpovězení dotazů a řešení problémů zákazníků )
 • vědecké a statistické analýzy
 • marketingové činnosti

IV. Právní důvody pro shromažďování a zpracování osobních údajů

Právní důvody pro shromažďování a zpracování osobních údajů:

 • uzavření, správa a plnění smluv na nákup zboží a služeb
 • uplatnění práv a právních nároků naší společnosti a subjektu údajů
 • plnění právních a regulačních povinností stanovených orgány veřejné moci
 • souhlas pro poskytování přímého marketingu - obchodní sdělení zasíláme na základě souhlasu, přičemž z odběrů obchodních sdělení se lze snadno odhlásit pomocí kontaktního formuláře, či telefonicky

 

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU, nebo mezinárodním organizacím.

Osobní údaje mohou být předány zákonem daným subjektům a subjektům pro ochranu práv, subjektům podílejících se na dodání zboží, či služeb, realizaci plateb na základě smlouvy a subjektům podílejících se na zajištění poskytování služeb.

VI. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány a shromažďovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, či po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje, které zpracováváme a uchováváme na základě souhlasu subjektu údajů, zpracováváme maximálně 7 let, nebo do vyslovení nesouhlasu subjektu údajů s jejich uchováním.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, která pravidelně kontrolujeme a zdokonalujeme. Správce přijal technická opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích i v listinné podobě.

VIII. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Mezi práva subjektu údajů patří zejména: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a námitku na automatizované individuální rozhodování, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Osobní údaje nebudou vymazány pokud jsou nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Podání stížnosti

Máte-li za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem pro otázky zpracování osobních údajů je český Úřad pro ochranu osobních údajů.

Byly bychom ovšem rádi, pokud byste nejdříve upozornili správce osobních údajů, abychom mohli vzniklou situaci rychle, efektivně vyřešit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11. 2022.