Loader

Registrace

Jak se registrovat

Elektronické aukce na internetovém aukčním portálu aukce.policenm.cz se může účastnit pouze ověřený uživatel, který splnil podmínky registrace a podmínky stanovené v elektronické aukční vyhlášce. 

Registrace je zdarma. 

Postup registrace:

1. Registrace

Registraci provedete prostřednictvím ikony „Registrace“ umístěného vpravo nahoře na portálu aukce.policenm.cz a vyplněním registračního formuláře. 

Registrační údaje je nezbytné vyplnit pravdivě se správnou diakritikou. Všechny údaje musí být platné a aktuální.

Údaje uvedené v registračním formuláři budou v případě vítěze elektronické aukce uvedeny v kupní smlouvě o převodu předmětu elektronické aukce.
Pokud se Organizátor a Vítěz elektronické aukce dohodnou, je možné na předmět elektronické aukce uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

V registračním formuláři zvolte variantu účastníka aukce:           

 • Fyzická osoba/Právnická osoba
 • SJM (společné jmění manželů)
 • Podílové spoluvlastnictví

 

Fyzická osoba/Právnická osoba

Vítěz elektronické aukce registrovaný jako fyzická osoba/právnická osoba nabývá předmět elektronické aukce do svého osobního vlastnictví. Totožnost fyzické osoby bude úředně ověřena prostřednictvím Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Totožnost právnické osoby bude ověřena obdobně.

Společné jmění manželů (SJM)

Manželé se registrují dle registračního formuláře SJM a účastní se elektronické aukce společně. V případě výhry bude předmět elektronické aukce převeden do společného jmění manželů.

Pokud hodláte kupní smlouvou nebo jinou smlouvou nabýt předmět elektronické aukce do svého výlučného vlastnictví, doložte Organizátorovi jako součást registrace, kteroukoliv z následujících úředně ověřených kopií listin:

 • písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí aukční cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů
 • notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů
 • pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů

Nepředloží-li Vítěz elektronické aukce žijící v manželství takový doklad nejpozději 3 pracovní dny po ukončení aukce, lze Předmět elektronické aukce převést jen do společného jmění manželů.

Spoluvlastnictví (SV)

V případě zájmu o nabytí majetku do spoluvlastnictví stačí registrace jedné osoby. Společná účast více účastníků v elektronické aukci je podmíněna jejich uzavřením Souhlasného prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, které obsahuje určení budoucích podílů na nabytém předmětu elektronické aukce s jejich úředně ověřenými podpisy.
Zmocněnec, tedy osoba určená ostatními spoluvlastníky, je zastupuje v účasti na elektronické aukci.

Dokument je ke stažení na internetovém portále v sekci Vše o aukci – Dokumenty.
Stažený dokument je potřeba vytisknout, vyplnit a nechat podepsat všemi uvedenými osobami. Podpis každého spoluvlastníka je zapotřebí úředně ověřit. Dokument s úředně ověřenými podpisy registrovaná osoba posílá na adresu Organizátora spolu s dalšími potřebnými dokumenty pro dokončení registrace a přihlášení do elektronické aukce.

2. Ověření e-mailové adresy

Po vyplnění registračního formuláře jej odešlete Organizátorovi prostřednictvím ikony "Odeslat". Tím Vám bude do registrovaného e-mailu vygenerován odkaz pro ověření e-mailové adresy. Odkaz potvrdíte kliknutím.

3. Podpis a odeslání Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci

Pro dokončení ověření Vašeho účtu je nutné se přihlásit do aukčního systému. Pod ikonou Můj účet (vpravo nahoře) si stáhnete Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Stažený soubor si vytiskněte 2x a oba originály podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolu s dalšími dokumenty potřebnými k ověření zájemce odešlete Organizátorovi.

Dokumenty potřebné pro ověření a úspěšnou registraci musí být Organizátorovi doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

Ověření podpisu je realizováno prostřednictvím služby CzechPOINT (Česká pošta, pověřený orgán státní správy, notář, matrika). Další úředně ověřené kopie dokumentů včetně nezbytných příloh, vztahujících se k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajících, jež se účastní elektronické aukce pod svým IČ (živnostenský list, resp. aktuální výpis z obchodníku rejstříku, ne starší 3 měsíců, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že právnickou osobu zastupuje jiný subjekt, než je uvedený v tomto výpisu) je nutné zaslat v listinné nebo elektronické podobě následujícím způsobem:

 • Dokumenty v listinné podobě doručí doporučenou poštou na adresu Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.
  Adresa Organizátora: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
  Obálku označte textem "REGISTRACE"

 • Dokumenty v elektronické podobě musí projít autorizovanou konverzí, aby byla zachována platnost ověření. Tuto službu zajišťuje CzechPOINT. Autorizovanou konverzi lze doručit do datové schránky Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.
  Datová schránka Organizátora: 3shbrwf

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sken úředně ověřeného dokumentu pozbývá účinku ověření a je tedy neplatný.

4. Potvrzení o registraci

Organizátor po přijetí Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři uživatele. Jedno vyhotovení Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci (bez úředního ověření) posílá zpět na adresu uživatele. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele.

Jakmile je Váš uživatelský účet aktivován, je možné se účastnit jakékoliv nabízené elektronické aukce.


Je platnost registrace omezena?

Registrace je omezena pouze platností Vašich registračních údajů (platnost dokladu totožnosti apod.)

Před přihlášením do elektronické aukce je důležité zkontrolovat si správnost a platnost Vašich údajů, jelikož jejich případná oprava by znamenala opakovat proces úředního ověření a odeslání dokumentů na adresu Organizátora.

Jak změnit své registrační údaje?

Každý ověřený uživatel je povinen bez prodlení upravit a tím aktualizovat údaje ve svém uživatelském účtu tak, aby byly správné a platné před zahájením elektronické aukce, do které má zájem se příhlásit. Změnu lze provést po přihlášení v sekci Nastavení účtu – Změna údajů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při provedení změn Vašich registračních údajů a uložení do systému je nutné Váš účet znovu ověřit dle bodu 3 až 4 viz postup registrace uvedený výše.


Přihlášením do elektronické aukce na aukce.policenm.cz se uživatel zavazuje nahlásit bezodkladně jakoukoliv změnu v jeho registračních údajích Organizátorovi.
Dále uživatel bere na vědomí, že v případě škody vzniklé z důvodu nenahlášení změn údajů nenese Organizátor žádnou zodpovědnost. 

Osobní údaje
Adresa trvalého pobytu
Adresa pro doručování
Kontaktní údaje
Pověřená osoba
Přihlašovací údaje
Udělení souhlasu

První z manželů - Společný zástupce

Osobní údaje
Adresa trvalého pobytu

Druhý z manželů

Osobní údaje
Adresa trvalého pobytu
Kontaktní údaje
Adresa pro doručování
Pověřená osoba
Přihlašovací údaje
Udělení souhlasů