Loader

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetového portálu www.aukce.policenm.cz

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují pravidla užívání internetového portálu https://aukce.policenm.cz a účast jednotlivých Účastníků v elektronických aukcích movitého, nemovitého majetku, příp. jiných penězi ocenitelných hodnot, dále jen „Předmět elektronické aukce“.

Elektronická aukce se řídí § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cílem elektronické aukce je dosažení nejvyšší nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce, prostřednictvím licitace směrem nahoru, za stanovených podmínek dle VOP a Elektronické aukční vyhlášky.

2. Elektronické aukce se může zúčastnit každá svéprávná fyzická a právnická osoba způsobilá nabýt předmět elektronické aukce na území ČR do svého vlastnictví.

 

II. Podmínky pro účast v elektronické aukci

1. Registrace je realizována prostřednictvím elektronického registračního formuláře na internetovém portále https://aukce.policenm.cz. Neověřený uživatel internetového portálu si zvolí přístupové heslo.

Registraci je nezbytné provést prostřednictvím tlačítka „Registrace“ umístěného vpravo nahoře na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz. Neověřený uživatel internetového portálu zvolí variantu účastníka elektronické aukce (fyzická / SJM / Podílové spoluvlastnictví na základě Souhlasného prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky). Každý Neověřený uživatel internetového portálu může být registrován pouze jednou.

Údaje v elektronickém registračním formuláři budou v případě vítězné elektronické aukce o převodu Předmětu elektronické aukce použity v kupní smlouvě nebo jiné smlouvě o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce. Pokud se Organizátor a Vítěz elektronické aukce dohodnou, je možné uzavřít písemnou smlouvu o budoucí kupní smlouvě nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce.

Registrační údaje je nezbytné vyplnit pravdivě se správnou diakritikou. Všechny údaje musí být platné a aktuální. Neověřený uživatel internetového portálu se upozorňuje, že jím zvolené přístupové heslo při registraci je výlučně určené pro jeho osobu a zavazuje se neposkytovat jej třetím osobám a chránit jej před jakýmkoli zpřístupněním třetím osobám nebo před jiným zneužitím.

Registrovaný neověřený či ověřený uživatel internetového portálu bere na vědomí, zpřístupní-li přístupové heslo třetím osobám, a to byť i z nedbalosti, nemůže se z tohoto důvodu domáhat neplatnosti elektronické aukce, či povinnosti neuzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce s Organizátorem, bude-li v tomto případě Vítězem elektronické aukce.

Ověřený uživatel internetového portálu potažmo účastník elektronické aukce je v tomto případě povinen dodržet povinnosti Vítěze elektronické aukce, zejména doplatit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, v opačném případě je povinen uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou, která je stanovena ve výši uhrazené aukční jistoty.

2. Po odeslání registračního formuláře je zapotřebí ověřit e-mailovou adresu. Odkaz pro ověření e-mailové adresy se automaticky odeslán do registračního e-mailu.

3. Pro dokončení registrace a ověření účtu se Neověřený uživatel internetového portálu přihlásí do svého účtu a v sekci „Můj účet“ na Nástěnce stáhne Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Stažený soubor dvakrát vytiskne a podepíše. Na jednom z nich úředně ověří svůj podpis. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolu s dalšími dokumenty potřebnými k ověření zájemce, budou odeslány Organizátorovi. Neověřenému uživateli internetového portálu Organizátor odesílá zpět podepsanou Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci v jednom vyhotovení s úředně neověřenými podpisy. Organizátorovi musí být obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

Ověření podpisu je realizováno prostřednictvím služby CzechPOINT (Česká pošta, pověřený orgán státní správy, notář, matrika). Další úředně ověřené dokumenty včetně nezbytných příloh, vztahujících se k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajících, jež se účastní elektronické aukce pod svým IČ (živnostenský list, resp. aktuální výpis z obchodníku rejstříku, ne starší 3 měsíců, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že právnickou osobu zastupuje jiný subjekt, než je uvedený v tomto výpisu), je nutné zaslat v listinné nebo elektronické podobě následujícím způsobem:

-           Dokumenty v listinné podobě doručí Neověřený uživatel internetového portálu doporučenou poštou na adresu Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.

-           Dokumenty v elektronické podobě musí projít autorizovanou konverzí, aby byla zachována platnost ověření. Tuto službu zajišťuje CzechPOINT. Autorizovanou konverzi lze zaslat prostřednictvím datové schránky Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.

Sken úředně ověřeného dokumentu pozbývá účinku ověření a je tedy neplatný.

Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a účastník elektronické aukce jsou povinni Organizátora informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to ihned, kdy k takové změně dojde.

Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a účastník elektronické aukce nejsou oprávněni své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. V tomto případě mohou být jejich účty zablokovány a vymáhána na nich náhrada vzniklé škody.

Organizátor je oprávněn vyzvat Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a účastníka elektronické aukce v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti, pravdivosti a úplnosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Organizátor oprávněn jejich uživatelský účet zablokovat a případně neumožnit jim účast v elektronické aukci.

Organizátor si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o opakovanou Registraci Neověřenému uživateli v elektronické aukci v případě, že jeho Registrace byla zrušena z důvodu zmaření aukce.

4. Organizátor realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři Neověřeného uživatele internetového portálu. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele.

5. Ověřený uživatel internetového portálu se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce, přičemž odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku.

6. Organizátor odešle Ověřenému uživateli internetového portálu email s údaji k úhradě aukční jistoty. Aukční jistota ve stanovené výši bude uhrazena na účet Organizátora nejpozději do 16.00 hod. předchozího dne před konáním elektronické aukce, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na účet Organizátora. Úhrada aukční jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné. Variabilní symbol je kód aukce, specifický symbol je ID Ověřeného uživatele internetového portálu. Organizátor po přijetí Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři uživatele. Jedno vyhotovení Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci (bez úředního ověření) posílá zpět na adresu uživatele. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele. Tímto se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává účastník elektronické aukce, který splnil podmínky pro vstup do aukční síně a může se účastnit elektronické aukce.

7. Vstup do aukční síně je umožněn v čase zahájení konání elektronické aukce.

 

III. Základní práva a povinnosti Ověřených uživatelů internetového portálu a Účastníků elektronické aukce

 

Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce jsou povinni:

a) udržovat v aktuálním platném stavu své identifikační údaje,

b) veškeré informace týkající se aukčního systému, které obdrží od Organizátora, považovat za důvěrné a neposkytovat je třetí osobě,

c) jakýmkoliv způsobem nezasahovat do aukčního systému, nenarušovat či nepřiměřeně nezatěžovat aukční systém, neužívat aukční systém jinak, než jak je stanoveno ve VOP, a to ani pro svou vlastní potřebu,

d) neanalyzovat aukční systém za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí,

e) neumožnit třetí osobě analýzu aukčního systému za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí,

f) nezahrnout aukční systém, včetně dat a výstupů, do jiných systémů bez souhlasu Organizátora,

g) neposkytnout své přihlašovací údaje jiné osobě,

h) seznámit se se všemi údaji uveřejněnými v aukčním systému, informacemi a dokumenty o elektronické aukci, s elektronickou aukční vyhláškou, VOP, se stavem Předmětu elektronické aukce a závazky a právy, které na něm váznou,

i) dodržovat podmínky stanovené v elektronické aukční vyhlášce a VOP, na jejichž základě elektronická aukce probíhá,

j) provést kontrolu podání (příhozu), které má v úmyslu v elektronické aukci prostřednictvím aukčního systému učinit a kterým je jako Účastník elektronické aukce vázán,

k) pokud se stane Vítězem elektronické aukce, dodržet podmínky zaplacení nejvyšší nabídnuté kupní ceny, uzavřít kupní smlouvu či jinou smlouvu na Předmět elektronické aukce a další podmínky uvedené v příslušné elektronické aukční vyhlášce a VOP.

 

Ověřený uživatel internetového portálu jako Účastník elektronické aukce prohlašuje, že:

a) své podání (příhoz) činí vážně, a nikoliv v omylu, že se seznámil s VOP a příslušnou elektronickou aukční vyhláškou, že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Ověřený uživatel internetového portálu a potažmo Účastník elektronické aukce výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce a zavazuje se uzavřít v případě vítězství v elektronické aukci kupní nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce v souladu s aukční elektronickou vyhláškou a VOP,

b) je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, zejména zaplatit řádně a včas nejvyšší nabídnutou kupní cenu za Předmět elektronické aukce,

c) užitím prostředků k případnému zaplacení nejvyšší nabídnuté kupní cenu za Předmět elektronické aukce nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v písm. b) a c) tohoto odstavce, nebude se účastnit žádné elektronické aukce v aukčním systému a bezodkladně tyto změny oznámí Organizátorovi

e) je mu znám stav Předmětu elektronické aukce.

 

Účastník elektronické aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svou účastí v elektronické aukci.

 

IV. Základní práva a povinnosti Vyhlašovatele a Organizátora elektronické aukce

 

1. Organizátor je povinen:

a) uvést v aukčním systému všechny informace a dokumenty o elektronické aukci, zejména pak o Předmětu elektronické aukce a práv na něm váznoucích formou elektronické aukční vyhlášky a dalších dokumentů,

b) uveřejnit neprodleně v aukčním systému formou dodatku k aukční vyhlášce všechny změny stavu Předmětu elektronické aukce či práv na něm váznoucích; tyto změny je možné provádět pouze u připravovaných elektronických aukcí do okamžiku zahájení elektronické aukce,

c) bez zbytečného odkladu zrušit elektronickou aukci, pokud se podstatným způsobem změní stav Předmětu elektronické aukce či práva na něm váznoucí,

2. Organizátor elektronické aukce má právo deaktivovat Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce nebo okamžitě zrušit jejich registraci v případě, že poruší některou z povinností stanovených zejména VOP a elektronickou aukční vyhláškou.

3. V případě, že Vítěz elektronické aukce uvedl nepravdivé identifikační údaje nebo nejsou aktualizovány, Organizátor elektronické aukce má právo neuzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce. Nedojde-li z tohoto důvodu k neuzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, elektronická aukce je zmařená. Organizátorovi elektronické aukce v tomto případě náleží smluvní pokuta dohodou ve výši uhrazené aukční jistoty. Smluvní pokuta dohodou je splatná okamžikem zjištění nepravdivých identifikačních či neaktualizovaných údajů Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce.

4. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit elektronickou aukci bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce ze své strany, přičemž do 7 pracovních dnů od zrušení elektronické aukce anebo odmítnutí všech předložených návrhů navrátí Organizátor Vítězi elektronické aukce a Účastníkům elektronické aukce uhrazenou aukční jistotu. Zrušení elektronické aukce se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Ověřený uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníci elektronické aukce nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v elektronické aukci, uzavřením kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce.

 

V. Výklad pojmů

 

 1. Internetový portál https://aukce.policenm.cz je internetová aplikace, kde Vyhlašovatel umožňuje prostřednictvím elektronické aukce Účastníkovi elektronické aukce nabídnout nejvýhodnější nabídku za Předmět elektronické aukce a získat možnost uzavřít kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce. Na internetovém portále https://aukce.policenm.cz jsou dále zveřejněny zejména informace o realizaci elektronických aukcí, postupu při registraci v elektronické aukci, formulář Prohlášení zájemce o účast v elektronické aukci, Souhlasné prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, závazný text kupní smlouvy na převod Předmětu elektronické aukce, Všeobecné obchodní podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných nabídkách.
 2. Provozovatelem je vlastník licence Aukčního softwaru, který zajišťuje provoz a funkčnost internetového portálu https://aukce.policenm.cz. Provozovatelem portálu je společnost E-Aukční portál s.r.o., se sídlem společnosti Vršovická 1525, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Provozovna: Komenského 103, 549 01 Nové Město nad Metují.
 3. Organizátorem elektronické aukce je osoba, které byla udělena licence Aukčního softwaru a která elektronickou aukci organizuje v souladu s VOP a elektronickou aukční vyhláškou.
  Organizátor elektronických aukcí na internetovém portále https://aukce.policenm.cz je město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54, Police nad Metují, Email: meu@policenm.cz.

Organizátor je zároveň vlastníkem předmětu elektronické aukce na internetovém portále https://aukce.policenm.cz.
Podmínkou každého převodu Předmětu elektronické aukce je uzavření kupní smlouvy mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce, není-li v elektronické aukční vyhlášce stanoveno jinak. Organizátor elektronické aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce. Organizátor je oprávněn kdykoliv od elektronické aukce upustit. V takovém případě je povinen vyrozumět o upuštění od elektronické aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro způsob navrácení aukční jistoty a uhrazené kupní ceny, či její části, dosažené v elektronické aukci.

Upustí-li Organizátor od elektronické aukce nebo využije-li Organizátor své právo kupní smlouvu s Účastníkem elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku neuzavřít, nenáleží účastníkům elektronické aukce ani Vítězi elektronické aukce jakákoliv náhrada případně vzniklých škod či jakékoliv jiné peněžní či nepeněžní plnění mimo uvedené navrácení aukční jistoty.

 1. Předmětem elektronické aukce se rozumí movitý nebo nemovitý majetek, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. ochranné známky).
 2. Elektronická aukce je forma prodeje, jejímž cílem je dosažení nejvyšší nabídky a práva na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce, prostřednictvím licitace směrem nahoru, za stanovených podmínek, VOP a elektronické aukční vyhlášky.
 3. Neověřený uživatel internetového portálu je osoba, která má zájem se registrovat na blíže neurčený počet elektronických aukcí. Tato osoba vyplní online formulář na https://aukce.policenm.cz, následně obdrží ověřovací email. Následně se Neověřený uživatel internetového portálu přihlásí na https://aukce.policenm.cz, do svého účtu. K dokončení registrace je nutné stáhnout Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci a odeslat ji Organizátorovi ve dvou vyhotoveních, přičemž na jednom z nich bude úředně ověřený podpis. Organizátor Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolupodepíše a jedno vyhotovení s úředně neověřenými podpisy zašle zpět.
 4. Ověřený uživatel internetového portálu je osoba, která podepsala a odeslala Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci Organizátorovi. Organizátor učinil systémové schválení Neověřeného uživatele internetového portálu, který bude o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu a dále přihlášením se do internetového portálu ke svému účtu. Tato osoba se může přihlásit na blíže neurčený počet elektronických aukcí, pokud uhradí stanovenou aukční jistotu a splní podmínky stanovené elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Ověřený uživatel internetového portálu, se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce a prostřednictvím další ikony odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku. Po potvrzení Organizátorem o přijetí aukční jistoty se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává Účastník elektronické aukce, který splnil podmínky elektronické aukce pro vstup do elektronické aukční síně. Organizátor o této skutečnosti informuje Ověřeného uživatele internetového portálu po jeho přihlášení se do svého účtu.

 1. ID uživatele je automaticky přidělení unikátní kód, který získá Ověřený uživatel internetového portálu po přihlášení do elektronické aukce.
 2. Detail elektronické aukce na titulní straně internetového portálu lze zobrazit detail aukce s podrobnými informacemi o Předmětu elektronické aukce, popis, místo, fotografie, vyvolávací cena, další dokumenty, elektronická aukční vyhláška a podmínky elektronické aukce.
 3. Účastníkem elektronické aukce je Ověřený uživatel internetového portálu ve virtuální aukční síni, který splnil všechny podmínky pro účast v konkrétní elektronické aukci.
 4. Aukční jistota slouží k zajištění závazku Vítěze elektronické aukce na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce a garance doplatku kupní ceny na Předmět elektronické aukce. Aukční jistota musí být uhrazena v korunách českých (CZK), není-li elektronickou aukční vyhláškou stanoveno jinak.

Aukční jistotou je částka ve výši určené pro konkrétní elektronickou aukci v elektronické aukční vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou k účasti v elektronické aukci. Tato částka je současně zálohou na doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci, a tato částka slouží současně jako smluvní pokuta dohodou při porušení povinnosti doplatit kupní cenu dosaženou v elektronické aukci ve lhůtě stanovené elektronickou aukční vyhláškou nebo za neuzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce ve stanoveném termínu v elektronické aukční vyhlášce.

Uvedené smluvní pokuty dohodou náleží Organizátorovi elektronické aukce za zmaření zpeněžení Předmětu elektronické aukce, dle stanovených podmínek elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Lhůta pro úhradu aukční jistoty je stanovena dnem vyhlášení elektronické aukce, nejpozději však do předchozího dne před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v elektronické aukci. Aukční jistota je považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Organizátora. V případě pozdější úhrady aukční jistoty či neuhrazení aukční jistoty ve stanovené výši, nemá přihlášený účastník elektronické aukce na účast v elektronické aukci právní nárok.

Účastníkům elektronické aukce, kteří nebudou v elektronické aukci úspěšní, a těm, kteří aukční jistotu uhradili, avšak elektronické aukce se nezúčastnili, bude aukční jistota odeslána Organizátorem do              7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce, přičemž první pracovní den je den následující po ukončení elektronické aukce pouze na účet, ze kterého byla aukční jistota odeslána. Pokud byla aukční jistota uhrazena hotovostním vkladem na účet Organizátora, bude aukční jistota navrácena zpět pouze na účet uvedený účastníkem elektronické aukce ve Smlouvě a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci.

Aukční jistota Vítěze elektronické aukce se považuje za první splátku kupní ceny v případě doplacení kupní ceny, která bude dosažena jako nejvyšší podání v elektronické aukci.

Organizátor je povinen předložit vítěze elektronické aukce na Předmět elektronické aukce ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva ke schválení, následně s ním uzavřít kupní smlouvu a po zaplacení celé kupní ceny zajistit převod vlastnického práva dle smlouvy. Doplatek kupní ceny bude realizován na účet Organizátora po podpisu kupní smlouvy, nedojde-li k tomu, že se Organizátor rozhodl, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a neuzavře v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce.

Za dobu od úhrady aukční jistoty do uplynutí lhůty pro její vrácení dle VOP nemohou Účastníci elektronické aukce uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za toto období. Vítěz elektronické aukce nemůže uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za období od úhrady aukční jistoty do okamžiku úhrady kupní ceny za Předmět elektronické aukce.

 1. Způsob úhrady aukční jistoty je uveden v příslušné elektronické aukční vyhlášce.
 2. Elektronickou aukční vyhláškou se rozumí dokument, kde je uveden Organizátor, název elektronické aukce, místo konání elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce, datum a čas ukončení elektronické aukce, odhadní cena Předmětu elektronické aukce, vyvolávací cena Předmětu elektronické aukce, minimální příhoz, maximální příhoz, aukční jistota, prohlídka předmětu elektronické aukce, podmínky a postup pro účast v elektronické aukci, popis předmětu elektronické aukce, zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu elektronické aukce, doba prohlídky předmětu elektronické aukce, způsob uhrazení aukční jistoty, účel složení aukční jistoty, lhůta pro úhradu aukční jistoty, lhůta a způsob vrácení aukční jistoty, práva a povinnosti Zájemce o účast v elektronické aukci, forma aukce, výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria, vyrozumění o výsledku elektronické aukce, lhůta a způsob pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci a lhůta pro uzavření kupní smlouvy, předání a převzetí předmětu elektronické aukce, ostatní a závěrečná ustanovení, seznam příloh. Pokud bude Předmětem elektronické aukce nemovitá věc, pak je v elektronické aukční vyhlášce uveden návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přílohou elektronické aukční vyhlášky je Závazný text kupní smlouvy anebo jiné smlouvy na Předmět elektronické aukce.
 3. Aukční síní se rozumí virtuální prostředí konkrétního aukčního jednání na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, obsahující stručné údaje o Předmětu elektronické aukce, kde jednotliví Účastníci elektronické aukce činí své nabídky na kupní cenu za Předmět elektronické aukce. Vstup do aukční síně mají pouze Účastníci elektronické aukce, kteří splnili všechny podmínky pro účast v elektronické aukci a jsou schváleni Organizátorem. Do virtuální aukční síně lze vstoupit nejdříve v čase zahájení elektronické aukce prostřednictvím ikony „Vstup do aukční síně“. Jednání v aukční síni realizuje a řídí licitátor.
 4. Licitátor je osoba, která řídí průběh elektronické aukce: zahajuje ji, vyzývá Účastníky elektronické aukce k podání (příhozu), uděluje příklep, ukončuje elektronickou aukci.
 5. Vítězem elektronické aukce se rozumí Účastník elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku na Předmět elektronické aukce. Vítěz elektronické aukce bude vyrozuměn prostřednictvím e-mailu (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda Organizátor akceptuje jeho nabídku kupní ceny za Předmět elektronické aukce, nejpozději do 3 pracovních dní od stanoveného výsledku elektronické aukce.

Organizátor také bez zbytečného odkladu po ukončení elektronické aukce vyrozumí její Účastníky, kteří v elektronické aukci neuspěli.

 

VI. Průběh elektronické aukce

 

1. Elektronickou aukci zveřejňuje Organizátor na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz. Elektronická aukce je realizována v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou Účastníci elektronické aukce oprávněni činit podání (příhozy). Účastníci elektronické aukce jsou povinni činit podání (příhozy) v korunách českých (CZK), není-li elektronickou aukční vyhláškou stanoveno jinak. Zahájení a ukončení elektronické aukce je uvedeno v příslušné elektronické aukční vyhlášce.

2. Průběh elektronické aukce se řídí časem serveru, dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time).

3. Účastníci elektronické aukce mohou činit podání (příhozy), dle elektronické aukční vyhlášky, od okamžiku zahájení elektronické aukce do ukončení elektronické aukce. Účastník elektronické aukce odsouhlasením elektronické aukční vyhlášky akceptoval vyvolávací cenu za Předmět elektronické aukce. Učiní-li další Účastníci elektronické aukce další podání (příhozy), vyvolávací cenu tímto zvýší.

Před odesláním podání (příhozu) je Účastník elektronické aukce aukčním systémem vyzván k potvrzení podání (příhozu). Účastníci elektronické aukce jsou svým podáním (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Do podání (příhozu) účastník elektronické aukce neuvádí celkovou částku, kterou je ochoten za Předmět elektronické aukce učinit.

4. Účastníci elektronické aukce nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny za předmět elektronické aukce. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v elektronické aukční vyhlášce, v opačném případě k němu nebude přihlíženo. V podmínkách elektronické aukční vyhlášky je stanovena výše minimálního a maximálního příhozu a Účastník elektronické aukce před odesláním podání (příhozu) je vždy aukčním systémem vyzván k odsouhlasení podání (příhozu).

Při zadávání podání (příhozu) Účastník elektronické aukce dbá na správné uvedení částky, kterou má zájem podat (přihodit).

Podání (příhozy) Účastníků elektronické aukce a průběh elektronické aukce jsou zapisovány do tzv. Logu aukce (historie příhozů). Aukční systém eviduje podání (příhozy) s přesným časem, aby odlišil poslední učiněné podání (příhoz), navýšil kupní cenu za Předmět elektronické aukce a určil Vítěze elektronické aukce.

5. V případě, že elektronická aukce je ukončena licitátorem ve stanoveném čase dle elektronické aukční vyhlášky a nejsou učiněna další podání (příhozy), aukční systém zobrazí před ukončením elektronické aukce následující sdělení:

- 3 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Poprvé pro účastníka ***  (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání)“
V případě, že uplyne další minuta bez nového podání (příhozu) se objeví další upozornění:
- 2 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Podruhé pro účastníka *** (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání)“
Pokud ani poté nedojde k podání (příhozu) od jiného účastníka, objeví se další upozornění:
- 1 minutu před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Neučiní-li někdo z přítomných vyšší podání, než naposledy učinil účastník *** (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání) udělím mu příklep“.Učiní-li některý z účastníků aukce podání (příhoz) před stanoveným ukončením elektronické aukce, čas ukončení elektronické aukce se automaticky prodlužuje, a to i opakovaně. Čas automatického prodlužování elektronické aukce je předem určen Organizátorem. Účastník elektronické aukce je o této lhůtě informován v Aukční síni po celou dobu průběhu elektronické aukce.


Po uplynutí doby, během které je možné činit podání (příhoz), je všem Účastníkům elektronické aukce zobrazeno sdělení „Potřetí pro účastníka (ID uživatele), který učinil nejvyšší podání“ a možnost dalšího podání je zastaveno.

Elektronická aukce je tímto vždy ukončena a účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání (příhoz), je udělen příklep. Všem Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno sdělení „Aukce je ukončena – Nejvyšší podání XXX Kč učinil účastník elektronické aukce (ID uživatele),“

Pokud v elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání (příhoz), neobjeví se ani výzva „Poprvé…, Podruhé…, Potřetí…“. Před ukončením elektronické aukce aukční systém upozorní účastníky elektronické aukce sdělením: „Po uplynutí času je elektronická aukce ukončena „V elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání”.

6. Po ukončení elektronické aukce je zveřejněn Vítěz elektronické aukce, který učinil nejvyšší podání. Ostatním Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno pouze identifikační ID Vítěze elektronické aukce.

7. Účastníkům elektronické aukce je Organizátorem odeslán emailem Záznam o průběhu elektronické aukce.

8. Po ukončení elektronické aukce bude Vítěz elektronické aukce vyzván k doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci za Předmět elektronické aukce, a to v termínu uvedeném v elektronické aukční vyhlášce. Neuhradí-li Vítěz elektronické aukce kupní cenu dosaženou ve stanoveném termínu, je povinen uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou ve výši uhrazené aukční jistoty.

9. Elektronická aukční vyhláška může stanovit podmínky provedení elektronické aukce odlišně od ustanovení VOP. V tomto případě mají přednost před VOP konkrétní a rozporná ustanovení obsažená v elektronické aukční vyhlášce.

10. Aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:

a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší, nebo

b) Microsoft Edge, nebo

c) Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší, nebo

d) Safari verze 9.0 a vyšší, nebo,

e) Opera verze 30 a vyšší.

11. Organizátor ani Provozovatel jako správce zajišťující pouze provoz, správu, údržbu aukčního systému nenesou žádnou odpovědnost za úkony a jednání Účastníků elektronické aukce. Organizátor ani Provozovatel nenesou žádnou zodpovědnost za chyby použitého softwaru na straně Účastníka elektronické aukce.

12. V průběhu elektronické aukce provádí Provozovatel nebo Organizátor aukčního systému kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická aukce probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že dojde v poslední hodině před ukončením elektronické aukce k výluce aukčního systému přesahující 5 minut, posouvá se čas ukončení elektronické aukce o 1 hodinu od ukončení takové výluky aukčního systému. Pokud výluka aukčního systému nepřesáhne 5 minut, čas ukončení elektronické aukce se nemění, pokud však výluka aukčního systému nenastane 4 minuty před ukončením elektronické aukce. V tomto případě se elektronická aukce prodlužuje o 1 hodinu. O nastalé výluce aukčního systému je Provozovatel nebo Organizátor elektronického aukčního systému povinen bez zbytečného odkladu (tzn. neprodleně po skončení výluky aukčního systému) informovat každého Účastníka elektronické aukce na jeho e-mail.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Organizátor ani Provozovatel negarantují rychlost připojení jednotlivých Účastníků elektronické aukce a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka elektronické aukce a jeho promítnutí do konkrétní elektronické aukce na internetovém portále https://aukce.policenm.cz. Vzhledem k obnovovací frekvenci a některým nastavením koncových zařízení Účastníka elektronické aukce a jeho internetového prohlížeče se nedoporučuje činit podání (příhozy) v posledních okamžicích časového limitu stejně tak se nedoporučuje mít delší dobu vyplněnou výši podání (příhozu), aby tyto podání (příhozy) a úkony provedené Účastníkem elektronické aukce mohly být zaregistrovány a zpracovány aukčním systémem. Organizátor ani Provozovatel neodpovídají Účastníkům elektronické aukce za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem internetového portálu https://aukce.policenm.cz anebo internetových stránek.

2. Vyplněním registračního formuláře a dalších dokumentů uděluje Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce Organizátorovi jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobními údaji pro účely užívání internetového portálu https://aukce.policenm.cz

 

3. Organizátor je oprávněn odstoupit od registrace zájemce o účast v elektronické aukci, popř. pozastavit účet Účastníka elektronické aukce, který podstatným způsobem porušil podmínky registrace nebo podmínky stanovené v elektronické aukci nebo tyto VOP, popř. právní předpisy nebo v případě, kdy svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu https://aukce.policenm.cz a jeho Organizátora, nebo v případě důvodného podezření Organizátora, že Účastník elektronické aukce má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

4. Účastník elektronické aukce má právo vypovědět registraci na internetovém portále https://aukce.policenm.cz nejdříve po šesti měsících od ukončení poslední transakce, které se účastnil, za podmínky, že vyrovnal vůči Organizátorovi všechny své peněžité i nepeněžité závazky. Výpověď musí být doručena Organizátorovi výlučně v písemné podobě na adresu Organizátora.

5. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce se zavazují zachovávat důvěrnost veškerých informací, které mu budou Organizátorem elektronické aukce poskytnuty v souvislosti s účastí v elektronické aukci (tj. zejména jakékoliv údaje o Předmětu elektronické aukce, vyjma informace, která je nebo se stane běžně dostupnou jinak, nežli v důsledku jejího neoprávněného prozrazení Neověřeným uživatelem internetového portálu, Ověřeným uživatelem internetového portálu a Účastníkem elektronické aukce, nebo v rozsahu, ve kterém jsou povinni informaci poskytnout podle obecně závazných právních předpisů), a zavazují se uchovávat poskytnuté informace v tajnosti a nezpřístupnění třetím osobám po celou dobu, co budou mít důvěrné informace k dispozici. Účastník elektronické aukce se dále zavazuje, že pokud se nestane Vítězem elektronické aukce, bezodkladně po ukončení elektronické aukce nebude dále užívat a zničí dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně výmazu jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli jiném záznamovém médiu). Účastník elektronické prohlašuje, že bere na vědomí, že informace, které mu budou v průběhu elektronické aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje a zavazuje se zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění. Pokud Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu nebo Účastník elektronické aukce poruší kteroukoli povinnost sjednanou v tomto odstavci, jsou povinni uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé Organizátorovi, včetně nákladů na elektronickou aukci. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty dohodou není dotčeno právo Organizátora požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

6. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že Organizátor je oprávněn předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že se Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu nebo Účastník elektronické aukce v konkrétní elektronické aukci dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

7. Organizátor je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, např. bude-li nezbytná změna programového vybavení Organizátora, jehož prostřednictvím elektronické aukce probíhají nebo v důsledku změny právní úpravy či výkladu právních předpisů. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, nestanoví-li Organizátor jiný termín. Na již probíhající elektronické aukce budou užity VOP v dosavadním znění.

8. Organizátor, Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastníci elektronické aukce jsou povinni plnit veškeré své případné povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že Organizátor se ve vztahu k plnění těchto VOP považuje za tzv. povinnou osobu ve smyslu uváděného zákona, dále berou na vědomí, že pokud Organizátor provedl pouze jejich zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) uváděného zákona, a vyjde-li kdykoli v průběhu elektronické aukce najevo, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce dle výše uvedeného ustanovení, zejména v případě, že hodnota předmětu elektronické aukce bude vyšší než zákonný limit, je Organizátor oprávněn a povinen provést identifikaci a kontrolu v plném rozsahu dle § 8 až 12 uvedeného zákona. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce jsou v takovém případě bezodkladně po doručení výzvy povinni poskytnout Organizátorovi veškerou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout Organizátorovi doklady prokazující jejich skutečného majitele (v případě právnické osoby) nebo se dostavit na místo určené Organizátorem za účelem provedení identifikace. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle výše uvedeného bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za podezřelý obchod ve smyslu uvedeného zákona se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.

9. Rozhodné právo: Tyto VOP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.

10. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce mohou k řešení případných sporů využít Českou obchodní inspekci (ČOI), která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution), jehož cílem je mimosoudní cestou dospět ke smírnému urovnání sporu a k dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným v seznamu Evropské komise.

Kontakt na ČOI: http://www.coi.cz,  datová schránka: x7cab34, e-mail: podatelna@coi.cz

 

Organizátor:

Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98
54954, Police nad Metují

Email: meu@policenm.cz

Datová schránka: 3shbrwf

 

VOP jsou platné a účinné dnem: 1.1.2023