Loader

Jak se registrovat

Elektronické aukce na internetovém aukčním portálu aukce.policenm.cz se může účastnit pouze ověřený uživatel, který splnil podmínky registrace a podmínky stanovené v elektronické aukční vyhlášce. 

Registrace je zdarma. 

Postup registrace:

1. Registrace

Registraci provedete prostřednictvím ikony „Registrace“ umístěného vpravo nahoře na portálu aukce.policenm.cz a vyplněním registračního formuláře. 

Registrační údaje je nezbytné vyplnit pravdivě se správnou diakritikou. Všechny údaje musí být platné a aktuální.

Údaje uvedené v registračním formuláři budou v případě vítěze elektronické aukce uvedeny v kupní smlouvě o převodu předmětu elektronické aukce.
Pokud se Organizátor a Vítěz elektronické aukce dohodnou, je možné na předmět elektronické aukce uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

V registračním formuláři zvolte variantu účastníka aukce:           

 • Fyzická osoba/Právnická osoba
 • SJM (společné jmění manželů)
 • Podílové spoluvlastnictví

 

Fyzická osoba/Právnická osoba

Vítěz elektronické aukce registrovaný jako fyzická osoba/právnická osoba nabývá předmět elektronické aukce do svého osobního vlastnictví. Totožnost fyzické osoby bude úředně ověřena prostřednictvím Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Totožnost právnické osoby bude ověřena obdobně.

Společné jmění manželů (SJM)

Manželé se registrují dle registračního formuláře SJM a účastní se elektronické aukce společně. V případě výhry bude předmět elektronické aukce převeden do společného jmění manželů.

Pokud hodláte kupní smlouvou nebo jinou smlouvou nabýt předmět elektronické aukce do svého výlučného vlastnictví, doložte Organizátorovi jako součást registrace, kteroukoliv z následujících úředně ověřených kopií listin:

 • písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí aukční cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů
 • notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů
 • pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů

Nepředloží-li Vítěz elektronické aukce žijící v manželství takový doklad nejpozději 3 pracovní dny po ukončení aukce, lze Předmět elektronické aukce převést jen do společného jmění manželů.

Spoluvlastnictví (SV)

V případě zájmu o nabytí majetku do spoluvlastnictví stačí registrace jedné osoby. Společná účast více účastníků v elektronické aukci je podmíněna jejich uzavřením Souhlasného prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, které obsahuje určení budoucích podílů na nabytém předmětu elektronické aukce s jejich úředně ověřenými podpisy.
Zmocněnec, tedy osoba určená ostatními spoluvlastníky, je zastupuje v účasti na elektronické aukci.

Dokument je ke stažení na internetovém portále v sekci Vše o aukci – Dokumenty.
Stažený dokument je potřeba vytisknout, vyplnit a nechat podepsat všemi uvedenými osobami. Podpis každého spoluvlastníka je zapotřebí úředně ověřit. Dokument s úředně ověřenými podpisy registrovaná osoba posílá na adresu Organizátora spolu s dalšími potřebnými dokumenty pro dokončení registrace a přihlášení do elektronické aukce.

2. Ověření e-mailové adresy

Po vyplnění registračního formuláře jej odešlete Organizátorovi prostřednictvím ikony "Odeslat". Tím Vám bude do registrovaného e-mailu vygenerován odkaz pro ověření e-mailové adresy. Odkaz potvrdíte kliknutím.

3. Podpis a odeslání Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci

Pro dokončení ověření Vašeho účtu je nutné se přihlásit do aukčního systému. Pod ikonou Můj účet (vpravo nahoře) si stáhnete Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Stažený soubor si vytiskněte 2x a oba originály podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolu s dalšími dokumenty potřebnými k ověření zájemce odešlete Organizátorovi.

Dokumenty potřebné pro ověření a úspěšnou registraci musí být Organizátorovi doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

Ověření podpisu je realizováno prostřednictvím služby CzechPOINT (Česká pošta, pověřený orgán státní správy, notář, matrika). Další úředně ověřené kopie dokumentů včetně nezbytných příloh, vztahujících se k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajících, jež se účastní elektronické aukce pod svým IČ (živnostenský list, resp. aktuální výpis z obchodníku rejstříku, ne starší 3 měsíců, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že právnickou osobu zastupuje jiný subjekt, než je uvedený v tomto výpisu) je nutné zaslat v listinné nebo elektronické podobě následujícím způsobem:

 • Dokumenty v listinné podobě doručí doporučenou poštou na adresu Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.
  Adresa Organizátora: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
  Obálku označte textem "REGISTRACE"

 • Dokumenty v elektronické podobě musí projít autorizovanou konverzí, aby byla zachována platnost ověření. Tuto službu zajišťuje CzechPOINT. Autorizovanou konverzi lze doručit do datové schránky Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.
  Datová schránka Organizátora: 3shbrwf

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sken úředně ověřeného dokumentu pozbývá účinku ověření a je tedy neplatný.

4. Potvrzení o registraci

Organizátor po přijetí Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři uživatele. Jedno vyhotovení Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci (bez úředního ověření) posílá zpět na adresu uživatele. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele.

Jakmile je Váš uživatelský účet aktivován, je možné se účastnit jakékoliv nabízené elektronické aukce.


Je platnost registrace omezena?

Registrace je omezena pouze platností Vašich registračních údajů (platnost dokladu totožnosti apod.)

Před přihlášením do elektronické aukce je důležité zkontrolovat si správnost a platnost Vašich údajů, jelikož jejich případná oprava by znamenala opakovat proces úředního ověření a odeslání dokumentů na adresu Organizátora.

Jak změnit své registrační údaje?

Každý ověřený uživatel je povinen bez prodlení upravit a tím aktualizovat údaje ve svém uživatelském účtu tak, aby byly správné a platné před zahájením elektronické aukce, do které má zájem se příhlásit. Změnu lze provést po přihlášení v sekci Nastavení účtu – Změna údajů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při provedení změn Vašich registračních údajů a uložení do systému je nutné Váš účet znovu ověřit dle bodu 3 až 4 viz postup registrace uvedený výše.


Přihlášením do elektronické aukce na aukce.policenm.cz se uživatel zavazuje nahlásit bezodkladně jakoukoliv změnu v jeho registračních údajích Organizátorovi.
Dále uživatel bere na vědomí, že v případě škody vzniklé z důvodu nenahlášení změn údajů nenese Organizátor žádnou zodpovědnost. 

Postup přihlášení do aukce

Postup přihlášení do aukce:

1. Před přihlášením do aukce je uživatel povinen si zkontrolovat, zda jsou jeho registrační údaje aktuální a správné. V případě jakékoliv změny je potřeba neprodleně aktualizovat svůj účet v Nastavení a opětovně ověřit a aktivovat svůj uživatelský účet.

2. Jednotlivé elektronické aukce lze vyhledávat v seznamu na Hlavní stránce aukčního portálu. Pro podrobnější hledání je možné použít filtr.

3. V Detailu aukce jsou přehledně vypsané podrobnosti o předmětu elektronické aukce včetně ceny, termínů případných prohlídek, fotografií, výše jistiny, možnost minimálního příhozu, vyhlašovací cena a další. 

4. Zájemce o účast v elektronické aukci je povinen přečíst si VOP, GDPR a Elektronickou aukční vyhlášku, kde jsou stanoveny detaily elektronické aukce, podmínky převodu majetku a další specifické podmínky pro účast v elektronické aukci.

5. Do elektronické aukce se přihlásí pouze ověřený uživatel. Přihlášení provede prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce, přičemž musí odsouhlasit VOP, GDPR Elektronickou aukční vyhlášku.

 

Spoluvlastnictví: 

V případě zájmu o nabytí majetku do spoluvlastnictví stačí registrace jedné osoby. Společná účast více účastníků v elektronické aukci je podmíněna jejich uzavřením Souhlasného prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, které obsahuje určení budoucích podílů na nabytém předmětu elektronické aukce s jejich úředně ověřenými podpisy.

Zmocněnec, tedy osoba určená ostatními spoluvlastníky, je zastupuje v účasti na elektronické aukci.

Dokument je ke stažení na internetovém portále v sekci Vše o aukci – Dokumenty.

Stažený dokument je potřeba vytisknout, vyplnit a nechat podepsat všemi uvedenými osobami. Podpis každého spoluvlastníka je zapotřebí úředně ověřit. Dokument s úředně ověřenými podpisy registrovaná osoba posílá Organizátorovi: 

 • poštou: Masarykovo náměstí 98, 54954, Police nad Metují
 • datovou schránkou: 3shbrwf (Dokumenty v elektronické podobě musí projít autorizovanou konverzí, aby byla zachována platnost ověření.)

6. Po přihlášení do elektronické aukce je uživateli poslán e-mail s údaji k úhradě aukční jistoty.

7. Aukční jistota ve stanovené výši musí být uhrazena na účet Organizátora nejpozději do 16.00 hodin předchozího dne před konáním elektronické aukce, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na účet Organizátora.

 

Úhrada aukční jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné.

 

8. Organizátor nejprve musí přijetí platby ověřit a následně schválit. Jakmile je přijetí platby schváleno, uživatel je o tom informován prostřednictvím e-mailu.

9. Tímto se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává účastník elektronické aukce, který splnil podmínky pro vstup do aukční síně a může se účastnit elektronické aukce.

10. Vstup do aukční síně je umožněn v čase zahájení konání elektronické aukce.

 

 

Průběh elektronické aukce

Jak probíhá elektronická aukce?

Po splnění všech podmínek pro účast v elektronické aukci bude uživateli odeslán e-mail „Upozornění na schválení do elektronické aukce“ se vstupním odkazem do aukční síně, přes který se lze následně přihlásit.

Vstup do aukční síně je umožněn v čase zahájení konání elektronické aukce.

Účastníci elektronické aukce mohou činit podání (příhozy), dle elektronické aukční vyhlášky, od okamžiku zahájení elektronické aukce do ukončení elektronické aukce. Účastník elektronické aukce odsouhlasením elektronické aukční vyhlášky akceptoval vyvolávací cenu za Předmět elektronické aukce. Učiní-li další Účastníci elektronické aukce další podání (příhozy), vyvolávací cenu tímto zvýší.

Před odesláním podání (příhozu) je Účastník elektronické aukce aukčním systémem vyzván k potvrzení podání (příhozu).

Účastníci elektronické aukce jsou svým podáním (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět.

 

Do podání (příhozu) účastník elektronické aukce uvádí částku o kterou chce celkovou cenu za předmět elektronické aukce navýšit. Nikoliv celkovou částku, kterou je ochoten za Předmět elektronické aukce učinit.

 

Účastníci elektronické aukce nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny za předmět elektronické aukce. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v elektronické aukční vyhlášce, v opačném případě k němu nebude přihlíženo. V podmínkách elektronické aukční vyhlášky je stanovena výše minimálního a maximálního příhozu a Účastník elektronické aukce před odesláním podání (příhozu) je vždy aukčním systémem vyzván k odsouhlasení podání (příhozu).

Při zadávání podání (příhozu) Účastník elektronické aukce dbá na správné uvedení částky, kterou má v úmyslu podat (přihodit).

Podání (příhozy) Účastníků elektronické aukce a průběh elektronické aukce jsou zapisovány do tzv. Logu aukce (historie příhozů).

Aukční systém eviduje podání (příhozy) s přesným časem, aby odlišil poslední učiněné podání (příhoz), navýšil kupní cenu za Předmět elektronické aukce a určil Vítěze elektronické aukce.

 

V případě, že elektronická aukce je ukončena licitátorem ve stanoveném čase dle elektronické aukční vyhlášky a nejsou učiněna další podání (příhozy), aukční systém zobrazí před ukončením elektronické aukce následující sdělení:

 • 3 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Poprvé pro účastníka (identifikační ID účastníka, který učinil nejvyšší podání)“

V případě, že uplyne další minuta bez nového podání (příhozu) se objeví další upozornění:

 • 2 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Podruhé pro účastníka (identifikační ID)“ Pokud ani poté nedojde k podání (příhozu) od jiného účastníka, objeví se další upozornění:

 • 1 minutu před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Neučiní-li někdo z přítomných vyšší podání, než naposledy učinil účastník *** (identifikační ID) udělím mu příklep“.

  Učiní-li některý z účastníků aukce podání (příhoz) před stanoveným ukončením elektronické aukce v předem stanovené lhůtě Organizátorem, čas ukončení elektronické aukce se automaticky prodlužuje, a to i opakovaně. Čas automatického prodlužování elektronické aukce je předem určen Organizátorem a účastník elektronické aukce je o této lhůtě informován v Aukční síni.

Po uplynutí doby, během které je možné činit podání (příhoz), je všem Účastníkům elektronické aukce zobrazeno sdělení „Potřetí pro účastníka (identifikační ID), který učinil nejvyšší podání“ a možnost dalšího podání je zastaveno.

Elektronická aukce je tímto ukončena a účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání (příhoz), je udělen příklep. Všem Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno sdělení „Aukce je ukončena – Nejvyšší podání XXX Kč učinil účastník elektronické aukce (bude uvedeno identifikační ID)“.

Pokud v elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání (příhoz), neobjeví se ani výzva „Poprvé…, Podruhé…, Potřetí…“. Před ukončením elektronické aukce aukční systém upozorní účastníky elektronické aukce sdělením: „Po uplynutí času je elektronická aukce ukončena. V elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání”.

Po ukončení elektronické aukce je zveřejněn Vítěz elektronické aukce, který učinil nejvyšší podání. Ostatním Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno pouze identifikační ID Vítěze elektronické aukce.

Účastníkům elektronické aukce je systémově odeslán emailem Záznam o průběhu elektronické aukce.

Nejvyšší podaná nabídka vítěze elektronické aukce bude předložena ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva města Police nad Metují. Po schválení v orgánu obce bude Vítěz elektronické aukce vyrozuměn e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o této skutečnosti a současně bude vyzván k dostavení se uzavřít Kupní smlouvy a doplacení kupní ceny.

Slovník pojmů

1. Internetový portál

www.aukce.policenm.cz je internetová aplikace město Police nad Metují, kde město jakožto Vyhlašovatel a současně Organizátor umožňuje prostřednictvím elektronické aukce Účastníkovi elektronické aukce nabídnout nejvýhodnější nabídku za Předmět elektronické aukce a získat možnost uzavřít kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce. Na internetovém portále www.aukce.policenm.cz jsou dále zveřejněny zejména informace o realizaci elektronických aukcí, postupu při registraci v elektronické aukci, formulář Prohlášení zájemce o účast v elektronické aukci, Souhlasné prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, závazný text kupní smlouvy na převod Předmětu elektronické aukce, Všeobecné obchodní podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných nabídkách.

2. Provozovatel

je vlastník licence Aukčního softwaru, který zajišťuje provoz a funkčnost internetového portálu www.aukce.policenm.cz.
Provozovatelem portálu je společnost E-Aukční portál s.r.o., se sídlem společnosti Vršovická 1525, 101 00 Praha 10 – Vršovice.
Provozovna: Komenského 103, 549 01 Nové Město nad Metují.

3. Organizátor

elektronické aukce je na portále www.aukce.policenm.cz město Police nad Metují, které byla udělena licence Aukčního softwaru a která elektronickou aukci organizuje v souladu s VOP a elektronickou aukční vyhláškou.

Podmínkou každého převodu Předmětu elektronické aukce je uzavření kupní smlouvy mezi Vítězem elektronické aukce a Organizátorem, není-li v elektronické aukční vyhlášce stanoveno jinak. Organizátor elektronické aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce. Organizátor je oprávněn kdykoliv od elektronické aukce upustit. V takovém případě je Organizátor povinen vyrozumět o upuštění od elektronické aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro způsob navrácení aukční jistoty a uhrazené kupní ceny, či její části, dosažené v elektronické aukci.

Upustí-li Organizátor od elektronické aukce nebo využije-li své právo kupní smlouvu s Účastníkem elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku neuzavřít, nenáleží účastníkům elektronické aukce ani Vítězi elektronické aukce jakákoliv náhrada případně vzniklých škod či jakékoliv jiné peněžní či nepeněžní plnění mimo uvedené navrácení aukční jistoty.

4. Předmět elektronické aukce

je movitý nebo nemovitý majetek, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. ochranné známky).

5. Elektronická aukce

je forma prodeje, jejímž cílem je dosažení nejvyšší nabídky a práva na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce, prostřednictvím licitace směrem nahoru, za stanovených podmínek, VOP a elektronické aukční vyhlášky.

6. Neověřený uživatel

internetového portálu je osoba, která má zájem se registrovat na blíže neurčený počet elektronických aukcí. Tato osoba vyplní online formulář na www.eaukcniportal.cz, následně obdrží od Organizátora ověřovací email. Následně se Neověřený uživatel internetového portálu přihlásí na www. eaukcniportal.cz, do svého účtu. K dokončení registrace je nutné stáhnout Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci a odeslat ji Organizátorovi ve dvou vyhotoveních, přičemž na jednom z nich bude úředně ověřený podpis. Organizátor Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolupodepíše a jedno vyhotovení s úředně neověřenými podpisy zašle zpět.

7. Ověřený uživatel

internetového portálu je osoba, která podepsala a odeslala Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci Organizátorovi. Organizátor učinil systémové schválení Neověřeného uživatele internetového portálu, který bude o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu a dále přihlášením se do internetového portálu ke svému účtu. Tato osoba se může přihlásit na blíže neurčený počet elektronických aukcí, pokud uhradí stanovenou aukční jistotu v uvedené výši a splní podmínky stanovené elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Ověřený uživatel internetového portálu, se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce a prostřednictvím další ikony odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku. Po potvrzení Organizátorem o přijetí aukční jistoty se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává Účastník elektronické aukce, který splnil podmínky elektronické aukce pro vstup do elektronické aukční síně. Organizátor o této skutečnosti informuje Ověřeného uživatele internetového portálu po jeho přihlášení se do svého účtu.

8. ID uživatele

je automaticky přidělení unikátní kód, který získá Ověřený uživatel internetového portálu po přihlášení do elektronické aukce.

9. Detail elektronické aukce

na titulní straně internetového portálu lze zobrazit detail aukce s podrobnými informacemi o Předmětu elektronické aukce, popis, místo, fotografie, vyvolávací cena, další dokumenty, elektronická aukční vyhláška a podmínky elektronické aukce.

10. Účastník elektronické aukce

je Ověřený uživatel internetového portálu ve virtuální aukční síni, který splnil všechny podmínky pro účast v konkrétní elektronické aukci.

11. Aukční jistota

slouží k zajištění závazku Vítěze elektronické aukce na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce a garance doplatku kupní ceny na Předmět elektronické aukce. Aukční jistota musí být uhrazena v korunách českých (CZK), není-li elektronickou aukční vyhláškou stanoveno jinak.

Aukční jistotou je částka ve výši určené pro konkrétní elektronickou aukci v elektronické aukční vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou k účasti v elektronické aukci. Tato částka je současně zálohou na doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci, a tato částka slouží současně jako smluvní pokuta dohodou při porušení povinnosti doplatit kupní cenu dosaženou v elektronické aukci ve lhůtě stanovené elektronickou aukční vyhláškou nebo za neuzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce ve stanoveném termínu v elektronické aukční vyhlášce.

Uvedené smluvní pokuty dohodou náleží Organizátorovi elektronické aukce za zmaření zpeněžení Předmětu elektronické aukce, dle stanovených podmínek elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Lhůta pro úhradu aukční jistoty je stanovena dnem vyhlášení elektronické aukce, nejpozději však do předchozího dne před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v elektronické aukci. Aukční jistota je považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Organizátora. V případě pozdější úhrady aukční jistoty či neuhrazení aukční jistoty ve stanovené výši, nemá přihlášený účastník elektronické aukce na účast v elektronické aukci právní nárok.

Účastníkům elektronické aukce, kteří nebudou v elektronické aukci úspěšní, a těm, kteří aukční jistotu uhradili, avšak elektronické aukce se nezúčastnili, bude aukční jistota odeslána Organizátorem do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce, přičemž první pracovní den je den následující po ukončení elektronické aukce pouze na účet, ze kterého byla aukční jistota odeslána. Pokud byla aukční jistota uhrazena hotovostním vkladem na účet Organizátora, bude aukční jistota navrácena zpět pouze na účet uvedený účastníkem elektronické aukce ve Smlouvě a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci.

Aukční jistota Vítěze elektronické aukce se považuje za první splátku kupní ceny v případě doplacení kupní ceny, která bude dosažena jako nejvyšší podání v elektronické aukci.

Organizátor je povinen s Vítězem elektronické aukce na Předmět elektronické aukce uzavřít kupní smlouvu po úhradě kupní ceny v plné výši, dosažené v elektronické aukci. Doplatek kupní ceny bude realizován na účet Organizátora, nedojde-li k tomu, že se Organizátor rozhodl, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a neuzavře v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce.

Za dobu od úhrady aukční jistoty do uplynutí lhůty pro její vrácení dle VOP nemohou Účastníci elektronické aukce uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za toto období. Vítěz elektronické aukce nemůže uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za období od úhrady aukční jistoty do okamžiku úhrady kupní ceny za Předmět elektronické aukce.

Odměnu Organizátorovi za organizaci elektronické aukce hradí Vítěz elektronické aukce. Odměna Organizátora je stanovena ve výši aukční jistoty, nedohodnou-li se jinak.

12. Způsob úhrady aukční jistoty

je uveden v příslušné elektronické aukční vyhlášce.

13. Elektronická aukční vyhláška

dokument, kde je uveden Organizátor, název elektronické aukce, místo konání elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce, datum a čas ukončení elektronické aukce, odhadní cena Předmětu elektronické aukce, vyvolávací cena Předmětu elektronické aukce, minimální příhoz, maximální příhoz, aukční jistota, prohlídka předmětu elektronické aukce, podmínky a postup pro účast v elektronické aukci, popis předmětu elektronické aukce, zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu elektronické aukce, doba prohlídky předmětu elektronické aukce, způsob uhrazení aukční jistoty, účel složení aukční jistoty, lhůta pro úhradu aukční jistoty, lhůta a způsob vrácení aukční jistoty, práva a povinnosti Zájemce o účast v elektronické aukci, forma aukce, výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria, vyrozumění o výsledku elektronické aukce, lhůta a způsob pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci a lhůta pro uzavření kupní smlouvy, předání a převzetí předmětu elektronické aukce, ostatní a závěrečná ustanovení, seznam příloh. Pokud bude Předmětem elektronické aukce nemovitá věc, pak je v elektronické aukční vyhlášce uveden návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přílohou elektronické aukční vyhlášky je Závazný text kupní smlouvy anebo jiné smlouvy na Předmět elektronické aukce.

14. Aukční síní

virtuální prostředí konkrétního aukčního jednání na internetovém portálu www.eaukcniportal.cz, obsahující stručné údaje o Předmětu elektronické aukce, kde jednotliví Účastníci elektronické aukce činí své nabídky na kupní cenu za Předmět elektronické aukce. Vstup do aukční síně mají pouze Účastníci elektronické aukce, kteří splnili všechny podmínky pro účast v elektronické aukci a jsou schváleni Organizátorem. Do virtuální aukční síně lze vstoupit nejdříve v čase zahájení elektronické aukce prostřednictvím ikony „Vstup do aukční síně“. Jednání v aukční síni realizuje a řídí licitátor.

15. Licitátor

je osoba, která řídí průběh elektronické aukce: zahajuje ji, vyzývá Účastníky elektronické aukce k podání (příhozu), uděluje příklep, ukončuje elektronickou aukci.

16. Vítěz elektronické aukce

je Účastník elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku na Předmět elektronické aukce. Vítěz elektronické aukce bude vyrozuměn Organizátorem prostřednictvím e-mailu (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda Organizátor akceptuje jeho nabídku kupní ceny za Předmět elektronické aukce, nejpozději do 3 pracovních dní od ukončení elektronické aukce.

Organizátor vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení elektronické aukce její Účastníky, kteří v elektronické aukci neuspěli, a vrací jim aukční jistotu.

Technické parametry

Pro účast v aukci je vhodné ujistit se, že splňujete následující technické požadavky:

 1. Stabilní širokopásmové internetové připojení

 2. Rychlost internetu minimálně 6Mbps download a 2Mbps upload.

 3. Moderní internetový prohlížeč (Google Chrome, Edge, Firefox, Safari) v jejich poeslední verzi. Správné fungování aukčního systému je garantované v uvedených prohlížečích v jejich novějších verzích.

 4. Vypnuté doplňky v prohlížeči (např. blokátor reklam) - v případě jeho zapnutí se vystavujete riziku nesprávné funkčnosti aukčního portálu.

 5. Mít v prohlížeči zapnutý javascript a  povoleny cookies.

 

Informace o vašem prohlížeči

V případě komunikace s technickou podporou vždy uveďte následující informace:

 

Název prohlížeče:
Verze prohlížeče:
Jádro prohlížeče:
Operační systém:
Verze operačního systému:
Zařízení:

 

Ověřte si rychlost Vašeho připojení například zde: https://www.speedtest.net/

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetového portálu www.aukce.policenm.cz

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují pravidla užívání internetového portálu https://aukce.policenm.cz a účast jednotlivých Účastníků v elektronických aukcích movitého, nemovitého majetku, příp. jiných penězi ocenitelných hodnot, dále jen „Předmět elektronické aukce“.

Elektronická aukce se řídí § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cílem elektronické aukce je dosažení nejvyšší nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce, prostřednictvím licitace směrem nahoru, za stanovených podmínek dle VOP a Elektronické aukční vyhlášky.

2. Elektronické aukce se může zúčastnit každá svéprávná fyzická a právnická osoba způsobilá nabýt předmět elektronické aukce na území ČR do svého vlastnictví.

 

II. Podmínky pro účast v elektronické aukci

1. Registrace je realizována prostřednictvím elektronického registračního formuláře na internetovém portále https://aukce.policenm.cz. Neověřený uživatel internetového portálu si zvolí přístupové heslo.

Registraci je nezbytné provést prostřednictvím tlačítka „Registrace“ umístěného vpravo nahoře na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz. Neověřený uživatel internetového portálu zvolí variantu účastníka elektronické aukce (fyzická / SJM / Podílové spoluvlastnictví na základě Souhlasného prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky). Každý Neověřený uživatel internetového portálu může být registrován pouze jednou.

Údaje v elektronickém registračním formuláři budou v případě vítězné elektronické aukce o převodu Předmětu elektronické aukce použity v kupní smlouvě nebo jiné smlouvě o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce. Pokud se Organizátor a Vítěz elektronické aukce dohodnou, je možné uzavřít písemnou smlouvu o budoucí kupní smlouvě nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce.

Registrační údaje je nezbytné vyplnit pravdivě se správnou diakritikou. Všechny údaje musí být platné a aktuální. Neověřený uživatel internetového portálu se upozorňuje, že jím zvolené přístupové heslo při registraci je výlučně určené pro jeho osobu a zavazuje se neposkytovat jej třetím osobám a chránit jej před jakýmkoli zpřístupněním třetím osobám nebo před jiným zneužitím.

Registrovaný neověřený či ověřený uživatel internetového portálu bere na vědomí, zpřístupní-li přístupové heslo třetím osobám, a to byť i z nedbalosti, nemůže se z tohoto důvodu domáhat neplatnosti elektronické aukce, či povinnosti neuzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce s Organizátorem, bude-li v tomto případě Vítězem elektronické aukce.

Ověřený uživatel internetového portálu potažmo účastník elektronické aukce je v tomto případě povinen dodržet povinnosti Vítěze elektronické aukce, zejména doplatit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, v opačném případě je povinen uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou, která je stanovena ve výši uhrazené aukční jistoty.

2. Po odeslání registračního formuláře je zapotřebí ověřit e-mailovou adresu. Odkaz pro ověření e-mailové adresy se automaticky odeslán do registračního e-mailu.

3. Pro dokončení registrace a ověření účtu se Neověřený uživatel internetového portálu přihlásí do svého účtu a v sekci „Můj účet“ na Nástěnce stáhne Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci. Stažený soubor dvakrát vytiskne a podepíše. Na jednom z nich úředně ověří svůj podpis. Obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolu s dalšími dokumenty potřebnými k ověření zájemce, budou odeslány Organizátorovi. Neověřenému uživateli internetového portálu Organizátor odesílá zpět podepsanou Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci v jednom vyhotovení s úředně neověřenými podpisy. Organizátorovi musí být obě Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci doručeny nejpozději do 16.00 hod., do dvou předchozích dnů před zahájením elektronické aukce, pokud Organizátor nestanoví jinak.

Ověření podpisu je realizováno prostřednictvím služby CzechPOINT (Česká pošta, pověřený orgán státní správy, notář, matrika). Další úředně ověřené dokumenty včetně nezbytných příloh, vztahujících se k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajících, jež se účastní elektronické aukce pod svým IČ (živnostenský list, resp. aktuální výpis z obchodníku rejstříku, ne starší 3 měsíců, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že právnickou osobu zastupuje jiný subjekt, než je uvedený v tomto výpisu), je nutné zaslat v listinné nebo elektronické podobě následujícím způsobem:

-           Dokumenty v listinné podobě doručí Neověřený uživatel internetového portálu doporučenou poštou na adresu Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.

-           Dokumenty v elektronické podobě musí projít autorizovanou konverzí, aby byla zachována platnost ověření. Tuto službu zajišťuje CzechPOINT. Autorizovanou konverzi lze zaslat prostřednictvím datové schránky Organizátora, nejpozději však do dvou dnů před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod.

Sken úředně ověřeného dokumentu pozbývá účinku ověření a je tedy neplatný.

Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a účastník elektronické aukce jsou povinni Organizátora informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to ihned, kdy k takové změně dojde.

Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a účastník elektronické aukce nejsou oprávněni své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. V tomto případě mohou být jejich účty zablokovány a vymáhána na nich náhrada vzniklé škody.

Organizátor je oprávněn vyzvat Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a účastníka elektronické aukce v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti, pravdivosti a úplnosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Organizátor oprávněn jejich uživatelský účet zablokovat a případně neumožnit jim účast v elektronické aukci.

Organizátor si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o opakovanou Registraci Neověřenému uživateli v elektronické aukci v případě, že jeho Registrace byla zrušena z důvodu zmaření aukce.

4. Organizátor realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři Neověřeného uživatele internetového portálu. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele.

5. Ověřený uživatel internetového portálu se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce, přičemž odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku.

6. Organizátor odešle Ověřenému uživateli internetového portálu email s údaji k úhradě aukční jistoty. Aukční jistota ve stanovené výši bude uhrazena na účet Organizátora nejpozději do 16.00 hod. předchozího dne před konáním elektronické aukce, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na účet Organizátora. Úhrada aukční jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné. Variabilní symbol je kód aukce, specifický symbol je ID Ověřeného uživatele internetového portálu. Organizátor po přijetí Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci realizuje kontrolu údajů uvedených v registračním formuláři uživatele. Jedno vyhotovení Smlouvy a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci (bez úředního ověření) posílá zpět na adresu uživatele. Úspěšná registrace je poté Organizátorem potvrzena odesláním emailu o úspěšné registraci a potvrzena v účtu uživatele. Tímto se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává účastník elektronické aukce, který splnil podmínky pro vstup do aukční síně a může se účastnit elektronické aukce.

7. Vstup do aukční síně je umožněn v čase zahájení konání elektronické aukce.

 

III. Základní práva a povinnosti Ověřených uživatelů internetového portálu a Účastníků elektronické aukce

 

Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce jsou povinni:

a) udržovat v aktuálním platném stavu své identifikační údaje,

b) veškeré informace týkající se aukčního systému, které obdrží od Organizátora, považovat za důvěrné a neposkytovat je třetí osobě,

c) jakýmkoliv způsobem nezasahovat do aukčního systému, nenarušovat či nepřiměřeně nezatěžovat aukční systém, neužívat aukční systém jinak, než jak je stanoveno ve VOP, a to ani pro svou vlastní potřebu,

d) neanalyzovat aukční systém za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí,

e) neumožnit třetí osobě analýzu aukčního systému za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí,

f) nezahrnout aukční systém, včetně dat a výstupů, do jiných systémů bez souhlasu Organizátora,

g) neposkytnout své přihlašovací údaje jiné osobě,

h) seznámit se se všemi údaji uveřejněnými v aukčním systému, informacemi a dokumenty o elektronické aukci, s elektronickou aukční vyhláškou, VOP, se stavem Předmětu elektronické aukce a závazky a právy, které na něm váznou,

i) dodržovat podmínky stanovené v elektronické aukční vyhlášce a VOP, na jejichž základě elektronická aukce probíhá,

j) provést kontrolu podání (příhozu), které má v úmyslu v elektronické aukci prostřednictvím aukčního systému učinit a kterým je jako Účastník elektronické aukce vázán,

k) pokud se stane Vítězem elektronické aukce, dodržet podmínky zaplacení nejvyšší nabídnuté kupní ceny, uzavřít kupní smlouvu či jinou smlouvu na Předmět elektronické aukce a další podmínky uvedené v příslušné elektronické aukční vyhlášce a VOP.

 

Ověřený uživatel internetového portálu jako Účastník elektronické aukce prohlašuje, že:

a) své podání (příhoz) činí vážně, a nikoliv v omylu, že se seznámil s VOP a příslušnou elektronickou aukční vyhláškou, že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Ověřený uživatel internetového portálu a potažmo Účastník elektronické aukce výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce a zavazuje se uzavřít v případě vítězství v elektronické aukci kupní nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce v souladu s aukční elektronickou vyhláškou a VOP,

b) je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, zejména zaplatit řádně a včas nejvyšší nabídnutou kupní cenu za Předmět elektronické aukce,

c) užitím prostředků k případnému zaplacení nejvyšší nabídnuté kupní cenu za Předmět elektronické aukce nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v písm. b) a c) tohoto odstavce, nebude se účastnit žádné elektronické aukce v aukčním systému a bezodkladně tyto změny oznámí Organizátorovi

e) je mu znám stav Předmětu elektronické aukce.

 

Účastník elektronické aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svou účastí v elektronické aukci.

 

IV. Základní práva a povinnosti Vyhlašovatele a Organizátora elektronické aukce

 

1. Organizátor je povinen:

a) uvést v aukčním systému všechny informace a dokumenty o elektronické aukci, zejména pak o Předmětu elektronické aukce a práv na něm váznoucích formou elektronické aukční vyhlášky a dalších dokumentů,

b) uveřejnit neprodleně v aukčním systému formou dodatku k aukční vyhlášce všechny změny stavu Předmětu elektronické aukce či práv na něm váznoucích; tyto změny je možné provádět pouze u připravovaných elektronických aukcí do okamžiku zahájení elektronické aukce,

c) bez zbytečného odkladu zrušit elektronickou aukci, pokud se podstatným způsobem změní stav Předmětu elektronické aukce či práva na něm váznoucí,

2. Organizátor elektronické aukce má právo deaktivovat Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce nebo okamžitě zrušit jejich registraci v případě, že poruší některou z povinností stanovených zejména VOP a elektronickou aukční vyhláškou.

3. V případě, že Vítěz elektronické aukce uvedl nepravdivé identifikační údaje nebo nejsou aktualizovány, Organizátor elektronické aukce má právo neuzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce. Nedojde-li z tohoto důvodu k neuzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, elektronická aukce je zmařená. Organizátorovi elektronické aukce v tomto případě náleží smluvní pokuta dohodou ve výši uhrazené aukční jistoty. Smluvní pokuta dohodou je splatná okamžikem zjištění nepravdivých identifikačních či neaktualizovaných údajů Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce.

4. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit elektronickou aukci bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce ze své strany, přičemž do 7 pracovních dnů od zrušení elektronické aukce anebo odmítnutí všech předložených návrhů navrátí Organizátor Vítězi elektronické aukce a Účastníkům elektronické aukce uhrazenou aukční jistotu. Zrušení elektronické aukce se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Ověřený uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníci elektronické aukce nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v elektronické aukci, uzavřením kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce.

 

V. Výklad pojmů

 

 1. Internetový portál https://aukce.policenm.cz je internetová aplikace, kde Vyhlašovatel umožňuje prostřednictvím elektronické aukce Účastníkovi elektronické aukce nabídnout nejvýhodnější nabídku za Předmět elektronické aukce a získat možnost uzavřít kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce. Na internetovém portále https://aukce.policenm.cz jsou dále zveřejněny zejména informace o realizaci elektronických aukcí, postupu při registraci v elektronické aukci, formulář Prohlášení zájemce o účast v elektronické aukci, Souhlasné prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky, závazný text kupní smlouvy na převod Předmětu elektronické aukce, Všeobecné obchodní podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných nabídkách.
 2. Provozovatelem je vlastník licence Aukčního softwaru, který zajišťuje provoz a funkčnost internetového portálu https://aukce.policenm.cz. Provozovatelem portálu je společnost E-Aukční portál s.r.o., se sídlem společnosti Vršovická 1525, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Provozovna: Komenského 103, 549 01 Nové Město nad Metují.
 3. Organizátorem elektronické aukce je osoba, které byla udělena licence Aukčního softwaru a která elektronickou aukci organizuje v souladu s VOP a elektronickou aukční vyhláškou.
  Organizátor elektronických aukcí na internetovém portále https://aukce.policenm.cz je město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54, Police nad Metují, Email: meu@policenm.cz.

Organizátor je zároveň vlastníkem předmětu elektronické aukce na internetovém portále https://aukce.policenm.cz.
Podmínkou každého převodu Předmětu elektronické aukce je uzavření kupní smlouvy mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce, není-li v elektronické aukční vyhlášce stanoveno jinak. Organizátor elektronické aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce. Organizátor je oprávněn kdykoliv od elektronické aukce upustit. V takovém případě je povinen vyrozumět o upuštění od elektronické aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro způsob navrácení aukční jistoty a uhrazené kupní ceny, či její části, dosažené v elektronické aukci.

Upustí-li Organizátor od elektronické aukce nebo využije-li Organizátor své právo kupní smlouvu s Účastníkem elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku neuzavřít, nenáleží účastníkům elektronické aukce ani Vítězi elektronické aukce jakákoliv náhrada případně vzniklých škod či jakékoliv jiné peněžní či nepeněžní plnění mimo uvedené navrácení aukční jistoty.

 1. Předmětem elektronické aukce se rozumí movitý nebo nemovitý majetek, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. ochranné známky).
 2. Elektronická aukce je forma prodeje, jejímž cílem je dosažení nejvyšší nabídky a práva na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejvyšší nabídnutá kupní cena za Předmět elektronické aukce, prostřednictvím licitace směrem nahoru, za stanovených podmínek, VOP a elektronické aukční vyhlášky.
 3. Neověřený uživatel internetového portálu je osoba, která má zájem se registrovat na blíže neurčený počet elektronických aukcí. Tato osoba vyplní online formulář na https://aukce.policenm.cz, následně obdrží ověřovací email. Následně se Neověřený uživatel internetového portálu přihlásí na https://aukce.policenm.cz, do svého účtu. K dokončení registrace je nutné stáhnout Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci a odeslat ji Organizátorovi ve dvou vyhotoveních, přičemž na jednom z nich bude úředně ověřený podpis. Organizátor Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci spolupodepíše a jedno vyhotovení s úředně neověřenými podpisy zašle zpět.
 4. Ověřený uživatel internetového portálu je osoba, která podepsala a odeslala Smlouvu a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci Organizátorovi. Organizátor učinil systémové schválení Neověřeného uživatele internetového portálu, který bude o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu a dále přihlášením se do internetového portálu ke svému účtu. Tato osoba se může přihlásit na blíže neurčený počet elektronických aukcí, pokud uhradí stanovenou aukční jistotu a splní podmínky stanovené elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Ověřený uživatel internetového portálu, se do elektronické aukce přihlásí prostřednictvím ikony „Přihlásit se do aukce“ v Detailu aukce a prostřednictvím další ikony odsouhlasí VOP, GDPR a elektronickou aukční vyhlášku. Po potvrzení Organizátorem o přijetí aukční jistoty se z Ověřeného uživatele internetového portálu stává Účastník elektronické aukce, který splnil podmínky elektronické aukce pro vstup do elektronické aukční síně. Organizátor o této skutečnosti informuje Ověřeného uživatele internetového portálu po jeho přihlášení se do svého účtu.

 1. ID uživatele je automaticky přidělení unikátní kód, který získá Ověřený uživatel internetového portálu po přihlášení do elektronické aukce.
 2. Detail elektronické aukce na titulní straně internetového portálu lze zobrazit detail aukce s podrobnými informacemi o Předmětu elektronické aukce, popis, místo, fotografie, vyvolávací cena, další dokumenty, elektronická aukční vyhláška a podmínky elektronické aukce.
 3. Účastníkem elektronické aukce je Ověřený uživatel internetového portálu ve virtuální aukční síni, který splnil všechny podmínky pro účast v konkrétní elektronické aukci.
 4. Aukční jistota slouží k zajištění závazku Vítěze elektronické aukce na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce a garance doplatku kupní ceny na Předmět elektronické aukce. Aukční jistota musí být uhrazena v korunách českých (CZK), není-li elektronickou aukční vyhláškou stanoveno jinak.

Aukční jistotou je částka ve výši určené pro konkrétní elektronickou aukci v elektronické aukční vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou k účasti v elektronické aukci. Tato částka je současně zálohou na doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci, a tato částka slouží současně jako smluvní pokuta dohodou při porušení povinnosti doplatit kupní cenu dosaženou v elektronické aukci ve lhůtě stanovené elektronickou aukční vyhláškou nebo za neuzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva k Předmětu elektronické aukce mezi Organizátorem a Vítězem elektronické aukce ve stanoveném termínu v elektronické aukční vyhlášce.

Uvedené smluvní pokuty dohodou náleží Organizátorovi elektronické aukce za zmaření zpeněžení Předmětu elektronické aukce, dle stanovených podmínek elektronickou aukční vyhláškou a VOP.

Lhůta pro úhradu aukční jistoty je stanovena dnem vyhlášení elektronické aukce, nejpozději však do předchozího dne před zahájením elektronické aukce, do 16.00 hod. Úhrada aukční jistoty je podmínkou účasti v elektronické aukci. Aukční jistota je považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Organizátora. V případě pozdější úhrady aukční jistoty či neuhrazení aukční jistoty ve stanovené výši, nemá přihlášený účastník elektronické aukce na účast v elektronické aukci právní nárok.

Účastníkům elektronické aukce, kteří nebudou v elektronické aukci úspěšní, a těm, kteří aukční jistotu uhradili, avšak elektronické aukce se nezúčastnili, bude aukční jistota odeslána Organizátorem do              7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce, přičemž první pracovní den je den následující po ukončení elektronické aukce pouze na účet, ze kterého byla aukční jistota odeslána. Pokud byla aukční jistota uhrazena hotovostním vkladem na účet Organizátora, bude aukční jistota navrácena zpět pouze na účet uvedený účastníkem elektronické aukce ve Smlouvě a prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci.

Aukční jistota Vítěze elektronické aukce se považuje za první splátku kupní ceny v případě doplacení kupní ceny, která bude dosažena jako nejvyšší podání v elektronické aukci.

Organizátor je povinen předložit vítěze elektronické aukce na Předmět elektronické aukce ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva ke schválení, následně s ním uzavřít kupní smlouvu a po zaplacení celé kupní ceny zajistit převod vlastnického práva dle smlouvy. Doplatek kupní ceny bude realizován na účet Organizátora po podpisu kupní smlouvy, nedojde-li k tomu, že se Organizátor rozhodl, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a neuzavře v takovém případě kupní smlouvu na Předmět elektronické aukce s Vítězem elektronické aukce, který nejvyšší nabídku učinil. V tomto případě je Organizátor povinen odeslat Vítězi elektronické aukce vše, co doposud na jeho účet v rámci elektronické aukce Vítěz elektronické aukce uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce.

Za dobu od úhrady aukční jistoty do uplynutí lhůty pro její vrácení dle VOP nemohou Účastníci elektronické aukce uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za toto období. Vítěz elektronické aukce nemůže uplatňovat vůči Organizátorovi nárok na příslušenství z aukční jistoty přirostlé za období od úhrady aukční jistoty do okamžiku úhrady kupní ceny za Předmět elektronické aukce.

 1. Způsob úhrady aukční jistoty je uveden v příslušné elektronické aukční vyhlášce.
 2. Elektronickou aukční vyhláškou se rozumí dokument, kde je uveden Organizátor, název elektronické aukce, místo konání elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce, datum a čas ukončení elektronické aukce, odhadní cena Předmětu elektronické aukce, vyvolávací cena Předmětu elektronické aukce, minimální příhoz, maximální příhoz, aukční jistota, prohlídka předmětu elektronické aukce, podmínky a postup pro účast v elektronické aukci, popis předmětu elektronické aukce, zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu elektronické aukce, doba prohlídky předmětu elektronické aukce, způsob uhrazení aukční jistoty, účel složení aukční jistoty, lhůta pro úhradu aukční jistoty, lhůta a způsob vrácení aukční jistoty, práva a povinnosti Zájemce o účast v elektronické aukci, forma aukce, výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria, vyrozumění o výsledku elektronické aukce, lhůta a způsob pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci a lhůta pro uzavření kupní smlouvy, předání a převzetí předmětu elektronické aukce, ostatní a závěrečná ustanovení, seznam příloh. Pokud bude Předmětem elektronické aukce nemovitá věc, pak je v elektronické aukční vyhlášce uveden návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přílohou elektronické aukční vyhlášky je Závazný text kupní smlouvy anebo jiné smlouvy na Předmět elektronické aukce.
 3. Aukční síní se rozumí virtuální prostředí konkrétního aukčního jednání na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, obsahující stručné údaje o Předmětu elektronické aukce, kde jednotliví Účastníci elektronické aukce činí své nabídky na kupní cenu za Předmět elektronické aukce. Vstup do aukční síně mají pouze Účastníci elektronické aukce, kteří splnili všechny podmínky pro účast v elektronické aukci a jsou schváleni Organizátorem. Do virtuální aukční síně lze vstoupit nejdříve v čase zahájení elektronické aukce prostřednictvím ikony „Vstup do aukční síně“. Jednání v aukční síni realizuje a řídí licitátor.
 4. Licitátor je osoba, která řídí průběh elektronické aukce: zahajuje ji, vyzývá Účastníky elektronické aukce k podání (příhozu), uděluje příklep, ukončuje elektronickou aukci.
 5. Vítězem elektronické aukce se rozumí Účastník elektronické aukce, který učinil nejvyšší nabídku na Předmět elektronické aukce. Vítěz elektronické aukce bude vyrozuměn prostřednictvím e-mailu (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda Organizátor akceptuje jeho nabídku kupní ceny za Předmět elektronické aukce, nejpozději do 3 pracovních dní od stanoveného výsledku elektronické aukce.

Organizátor také bez zbytečného odkladu po ukončení elektronické aukce vyrozumí její Účastníky, kteří v elektronické aukci neuspěli.

 

VI. Průběh elektronické aukce

 

1. Elektronickou aukci zveřejňuje Organizátor na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz. Elektronická aukce je realizována v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou Účastníci elektronické aukce oprávněni činit podání (příhozy). Účastníci elektronické aukce jsou povinni činit podání (příhozy) v korunách českých (CZK), není-li elektronickou aukční vyhláškou stanoveno jinak. Zahájení a ukončení elektronické aukce je uvedeno v příslušné elektronické aukční vyhlášce.

2. Průběh elektronické aukce se řídí časem serveru, dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time).

3. Účastníci elektronické aukce mohou činit podání (příhozy), dle elektronické aukční vyhlášky, od okamžiku zahájení elektronické aukce do ukončení elektronické aukce. Účastník elektronické aukce odsouhlasením elektronické aukční vyhlášky akceptoval vyvolávací cenu za Předmět elektronické aukce. Učiní-li další Účastníci elektronické aukce další podání (příhozy), vyvolávací cenu tímto zvýší.

Před odesláním podání (příhozu) je Účastník elektronické aukce aukčním systémem vyzván k potvrzení podání (příhozu). Účastníci elektronické aukce jsou svým podáním (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Do podání (příhozu) účastník elektronické aukce neuvádí celkovou částku, kterou je ochoten za Předmět elektronické aukce učinit.

4. Účastníci elektronické aukce nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny za předmět elektronické aukce. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v elektronické aukční vyhlášce, v opačném případě k němu nebude přihlíženo. V podmínkách elektronické aukční vyhlášky je stanovena výše minimálního a maximálního příhozu a Účastník elektronické aukce před odesláním podání (příhozu) je vždy aukčním systémem vyzván k odsouhlasení podání (příhozu).

Při zadávání podání (příhozu) Účastník elektronické aukce dbá na správné uvedení částky, kterou má zájem podat (přihodit).

Podání (příhozy) Účastníků elektronické aukce a průběh elektronické aukce jsou zapisovány do tzv. Logu aukce (historie příhozů). Aukční systém eviduje podání (příhozy) s přesným časem, aby odlišil poslední učiněné podání (příhoz), navýšil kupní cenu za Předmět elektronické aukce a určil Vítěze elektronické aukce.

5. V případě, že elektronická aukce je ukončena licitátorem ve stanoveném čase dle elektronické aukční vyhlášky a nejsou učiněna další podání (příhozy), aukční systém zobrazí před ukončením elektronické aukce následující sdělení:

- 3 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Poprvé pro účastníka ***  (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání)“
V případě, že uplyne další minuta bez nového podání (příhozu) se objeví další upozornění:
- 2 minuty před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Podruhé pro účastníka *** (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání)“
Pokud ani poté nedojde k podání (příhozu) od jiného účastníka, objeví se další upozornění:
- 1 minutu před stanoveným časem ukončení elektronické aukce: „Neučiní-li někdo z přítomných vyšší podání, než naposledy učinil účastník *** (ID uživatele, který učinil nejvyšší podání) udělím mu příklep“.Učiní-li některý z účastníků aukce podání (příhoz) před stanoveným ukončením elektronické aukce, čas ukončení elektronické aukce se automaticky prodlužuje, a to i opakovaně. Čas automatického prodlužování elektronické aukce je předem určen Organizátorem. Účastník elektronické aukce je o této lhůtě informován v Aukční síni po celou dobu průběhu elektronické aukce.


Po uplynutí doby, během které je možné činit podání (příhoz), je všem Účastníkům elektronické aukce zobrazeno sdělení „Potřetí pro účastníka (ID uživatele), který učinil nejvyšší podání“ a možnost dalšího podání je zastaveno.

Elektronická aukce je tímto vždy ukončena a účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání (příhoz), je udělen příklep. Všem Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno sdělení „Aukce je ukončena – Nejvyšší podání XXX Kč učinil účastník elektronické aukce (ID uživatele),“

Pokud v elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání (příhoz), neobjeví se ani výzva „Poprvé…, Podruhé…, Potřetí…“. Před ukončením elektronické aukce aukční systém upozorní účastníky elektronické aukce sdělením: „Po uplynutí času je elektronická aukce ukončena „V elektronické aukci nebylo učiněno žádné podání”.

6. Po ukončení elektronické aukce je zveřejněn Vítěz elektronické aukce, který učinil nejvyšší podání. Ostatním Účastníkům elektronické aukce je zobrazeno pouze identifikační ID Vítěze elektronické aukce.

7. Účastníkům elektronické aukce je Organizátorem odeslán emailem Záznam o průběhu elektronické aukce.

8. Po ukončení elektronické aukce bude Vítěz elektronické aukce vyzván k doplacení kupní ceny dosažené v elektronické aukci za Předmět elektronické aukce, a to v termínu uvedeném v elektronické aukční vyhlášce. Neuhradí-li Vítěz elektronické aukce kupní cenu dosaženou ve stanoveném termínu, je povinen uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou ve výši uhrazené aukční jistoty.

9. Elektronická aukční vyhláška může stanovit podmínky provedení elektronické aukce odlišně od ustanovení VOP. V tomto případě mají přednost před VOP konkrétní a rozporná ustanovení obsažená v elektronické aukční vyhlášce.

10. Aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:

a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší, nebo

b) Microsoft Edge, nebo

c) Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší, nebo

d) Safari verze 9.0 a vyšší, nebo,

e) Opera verze 30 a vyšší.

11. Organizátor ani Provozovatel jako správce zajišťující pouze provoz, správu, údržbu aukčního systému nenesou žádnou odpovědnost za úkony a jednání Účastníků elektronické aukce. Organizátor ani Provozovatel nenesou žádnou zodpovědnost za chyby použitého softwaru na straně Účastníka elektronické aukce.

12. V průběhu elektronické aukce provádí Provozovatel nebo Organizátor aukčního systému kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická aukce probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že dojde v poslední hodině před ukončením elektronické aukce k výluce aukčního systému přesahující 5 minut, posouvá se čas ukončení elektronické aukce o 1 hodinu od ukončení takové výluky aukčního systému. Pokud výluka aukčního systému nepřesáhne 5 minut, čas ukončení elektronické aukce se nemění, pokud však výluka aukčního systému nenastane 4 minuty před ukončením elektronické aukce. V tomto případě se elektronická aukce prodlužuje o 1 hodinu. O nastalé výluce aukčního systému je Provozovatel nebo Organizátor elektronického aukčního systému povinen bez zbytečného odkladu (tzn. neprodleně po skončení výluky aukčního systému) informovat každého Účastníka elektronické aukce na jeho e-mail.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Organizátor ani Provozovatel negarantují rychlost připojení jednotlivých Účastníků elektronické aukce a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka elektronické aukce a jeho promítnutí do konkrétní elektronické aukce na internetovém portále https://aukce.policenm.cz. Vzhledem k obnovovací frekvenci a některým nastavením koncových zařízení Účastníka elektronické aukce a jeho internetového prohlížeče se nedoporučuje činit podání (příhozy) v posledních okamžicích časového limitu stejně tak se nedoporučuje mít delší dobu vyplněnou výši podání (příhozu), aby tyto podání (příhozy) a úkony provedené Účastníkem elektronické aukce mohly být zaregistrovány a zpracovány aukčním systémem. Organizátor ani Provozovatel neodpovídají Účastníkům elektronické aukce za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem internetového portálu https://aukce.policenm.cz anebo internetových stránek.

2. Vyplněním registračního formuláře a dalších dokumentů uděluje Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce Organizátorovi jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobními údaji pro účely užívání internetového portálu https://aukce.policenm.cz

 

3. Organizátor je oprávněn odstoupit od registrace zájemce o účast v elektronické aukci, popř. pozastavit účet Účastníka elektronické aukce, který podstatným způsobem porušil podmínky registrace nebo podmínky stanovené v elektronické aukci nebo tyto VOP, popř. právní předpisy nebo v případě, kdy svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu https://aukce.policenm.cz a jeho Organizátora, nebo v případě důvodného podezření Organizátora, že Účastník elektronické aukce má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

4. Účastník elektronické aukce má právo vypovědět registraci na internetovém portále https://aukce.policenm.cz nejdříve po šesti měsících od ukončení poslední transakce, které se účastnil, za podmínky, že vyrovnal vůči Organizátorovi všechny své peněžité i nepeněžité závazky. Výpověď musí být doručena Organizátorovi výlučně v písemné podobě na adresu Organizátora.

5. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce se zavazují zachovávat důvěrnost veškerých informací, které mu budou Organizátorem elektronické aukce poskytnuty v souvislosti s účastí v elektronické aukci (tj. zejména jakékoliv údaje o Předmětu elektronické aukce, vyjma informace, která je nebo se stane běžně dostupnou jinak, nežli v důsledku jejího neoprávněného prozrazení Neověřeným uživatelem internetového portálu, Ověřeným uživatelem internetového portálu a Účastníkem elektronické aukce, nebo v rozsahu, ve kterém jsou povinni informaci poskytnout podle obecně závazných právních předpisů), a zavazují se uchovávat poskytnuté informace v tajnosti a nezpřístupnění třetím osobám po celou dobu, co budou mít důvěrné informace k dispozici. Účastník elektronické aukce se dále zavazuje, že pokud se nestane Vítězem elektronické aukce, bezodkladně po ukončení elektronické aukce nebude dále užívat a zničí dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně výmazu jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli jiném záznamovém médiu). Účastník elektronické prohlašuje, že bere na vědomí, že informace, které mu budou v průběhu elektronické aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje a zavazuje se zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění. Pokud Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu nebo Účastník elektronické aukce poruší kteroukoli povinnost sjednanou v tomto odstavci, jsou povinni uhradit Organizátorovi smluvní pokutu dohodou ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé Organizátorovi, včetně nákladů na elektronickou aukci. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty dohodou není dotčeno právo Organizátora požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

6. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že Organizátor je oprávněn předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že se Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu nebo Účastník elektronické aukce v konkrétní elektronické aukci dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

7. Organizátor je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, např. bude-li nezbytná změna programového vybavení Organizátora, jehož prostřednictvím elektronické aukce probíhají nebo v důsledku změny právní úpravy či výkladu právních předpisů. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na internetovém portálu https://aukce.policenm.cz, nestanoví-li Organizátor jiný termín. Na již probíhající elektronické aukce budou užity VOP v dosavadním znění.

8. Organizátor, Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastníci elektronické aukce jsou povinni plnit veškeré své případné povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že Organizátor se ve vztahu k plnění těchto VOP považuje za tzv. povinnou osobu ve smyslu uváděného zákona, dále berou na vědomí, že pokud Organizátor provedl pouze jejich zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) uváděného zákona, a vyjde-li kdykoli v průběhu elektronické aukce najevo, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly Neověřeného uživatele internetového portálu, Ověřeného uživatele internetového portálu a Účastníka elektronické aukce dle výše uvedeného ustanovení, zejména v případě, že hodnota předmětu elektronické aukce bude vyšší než zákonný limit, je Organizátor oprávněn a povinen provést identifikaci a kontrolu v plném rozsahu dle § 8 až 12 uvedeného zákona. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce jsou v takovém případě bezodkladně po doručení výzvy povinni poskytnout Organizátorovi veškerou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout Organizátorovi doklady prokazující jejich skutečného majitele (v případě právnické osoby) nebo se dostavit na místo určené Organizátorem za účelem provedení identifikace. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle výše uvedeného bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za podezřelý obchod ve smyslu uvedeného zákona se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.

9. Rozhodné právo: Tyto VOP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.

10. Neověřený uživatel internetového portálu, Ověřený uživatel internetového portálu a Účastník elektronické aukce mohou k řešení případných sporů využít Českou obchodní inspekci (ČOI), která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution), jehož cílem je mimosoudní cestou dospět ke smírnému urovnání sporu a k dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným v seznamu Evropské komise.

Kontakt na ČOI: http://www.coi.cz,  datová schránka: x7cab34, e-mail: podatelna@coi.cz

 

Organizátor:

Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98
54954, Police nad Metují

Email: meu@policenm.cz

Datová schránka: 3shbrwf

 

VOP jsou platné a účinné dnem: 1.1.2023

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

(ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve spojitosti se zákonem č. 110/2019 Sb., ze dne 12.3. 2019 o zpracování osobních údajů)

I. Identifikace správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je město Police nad Metují IČ: 00272949 Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 

E-mail: meu@policenm.cz

Tel: 491 509 999 - spojovatelka, podatelna

II. Osobní údaje, které získáváme a zpracováváme

Osobní údaje, které získáváme a zpracováváme nám poskytujete Vy (dále subjekt údajů) či z veřejně dostupných evidencí a rejstříků.

Získáváme od Vás osobní údaje, které vyplňujete při registraci do našeho aukčního portálu (například: emailová adresa, telefonní číslo, jméno, příjmení, název společnosti, datum a místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, druh, číslo a platnost průkazu totožnosti, číslo bankovního účtu), nebo při vzájemné komunikaci.

Při registraci do našeho aukčního portálu nám můžete kromě povinných údajů (označených hvězdičkou) poskytnout nepovinné údaje, abychom mohli lépe a efektivněji plnit a uzavírat smlouvy a poskytovat naše služby.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob (například pověřené osoby, jež Vás bude zastupovat v aukci), je Vaší povinností o tom danou osobu informovat a zajistit její souhlas se zpracováním osobních údajů.

Automaticky zpracováváme určité informace o zařízení, kterým uživatel přistupuje k našemu portálu (například: IP adresa, datum a čas návštěvy naší webové stránky, informace o operačním systému, nastavení jazyka, cookies).

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • nákupu a prodeje zboží a služeb
 • plnění zákonných povinností správce osobních údajů
 • péče o zákazníky ( například pro zodpovězení dotazů a řešení problémů zákazníků )
 • vědecké a statistické analýzy
 • marketingové činnosti

IV. Právní důvody pro shromažďování a zpracování osobních údajů

Právní důvody pro shromažďování a zpracování osobních údajů:

 • uzavření, správa a plnění smluv na nákup zboží a služeb
 • uplatnění práv a právních nároků naší společnosti a subjektu údajů
 • plnění právních a regulačních povinností stanovených orgány veřejné moci
 • souhlas pro poskytování přímého marketingu - obchodní sdělení zasíláme na základě souhlasu, přičemž z odběrů obchodních sdělení se lze snadno odhlásit pomocí kontaktního formuláře, či telefonicky

 

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU, nebo mezinárodním organizacím.

Osobní údaje mohou být předány zákonem daným subjektům a subjektům pro ochranu práv, subjektům podílejících se na dodání zboží, či služeb, realizaci plateb na základě smlouvy a subjektům podílejících se na zajištění poskytování služeb.

VI. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány a shromažďovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, či po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje, které zpracováváme a uchováváme na základě souhlasu subjektu údajů, zpracováváme maximálně 7 let, nebo do vyslovení nesouhlasu subjektu údajů s jejich uchováním.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, která pravidelně kontrolujeme a zdokonalujeme. Správce přijal technická opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích i v listinné podobě.

VIII. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Mezi práva subjektu údajů patří zejména: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a námitku na automatizované individuální rozhodování, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Osobní údaje nebudou vymazány pokud jsou nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Podání stížnosti

Máte-li za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem pro otázky zpracování osobních údajů je český Úřad pro ochranu osobních údajů.

Byly bychom ovšem rádi, pokud byste nejdříve upozornili správce osobních údajů, abychom mohli vzniklou situaci rychle, efektivně vyřešit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11. 2022.

Dokumenty

Zde si můžete stáhnout šablony dokumentů:

 

Souhlasné prohlášení pro nabytí předmětu elektronické aukce více spoluvlastníky Zobrazit Stáhnout
Návrh kupní smlouvy - pozemky k zastavění rodinným domem Zobrazit Stáhnout
Souhrnná technická zpráva Větrná Zobrazit Stáhnout
Koordinační situace Větrná Zobrazit Stáhnout
Situace s vyznačením regulace staveb RD Větrná Zobrazit Stáhnout
Územní rozhodnutí Větrná Zobrazit Stáhnout
Výkres sítí Větrná Zobrazit Stáhnout